Wêrom’t ik in hûneman bin

 1. Wat letter oft ik thúskom, wat blider oft Bijke is
 2. Bijke fynt it neat net slim, as ik by fersin in oare namme rop
 3. Bijke fynt it wol moai, as guod oer de flier omtoarket
 4. Bijke syn âldelju komme nea ofte ninter te útfanhûzjen
 5. Bijke kin wol begripe dat men lûd ropt as men jins stim hearre litte wol
 6. Bijke fynt it prachtich, as ik dronken bin
 7. Bijke giet stomme graach mei, as ik te fiskjen gean
 8. Bijke hat my noch nea kloppe mei de fraach: “As ik dea bin, nimst dan ek wer in oare hùn?”
 9. As Bijke bern kriget, kin men advertearje en jou se wei
 10. Bijke hat wûndere niget oan de rook fan in oare hûn op myn klean

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

 1. D.f.d.Meulen schreef:

  Stabij-ke. Stubai-ke. GeWitterhund. Wetterhoun.
  Beev’ulf Bovilupus bouvier. Baaihoun, bäy dog.
  Baaitabak. Baaien Cleor Reabruun. Bruunfisk.