Wêr giet it om, Bijke?

[Opdroegen oan Colin, dy’t nei’t er okkerwyks syn leave Lucy ferlear, justermiddei fan dokter te hearren krige dat er no sels kanker hat. It komt my even net yn ‘t sin hoe oft harren … eh, syn hûntsje hjit. Lit ús mar sizze fan … Bijke]

Wêr giet it no eins om, Bijke?
Giet it poer om it stuit dat wy der binne?
Wêr giet it om ast it goed besjuchst, Bijke?
Moatt’ wy beslist foar ús dea rykdom berinne
Of binn’ wy hjir op ’t lêst foarmekoar?

Is it wier sa dom, Bijke, der foarinoar te wêzen?
Sa binn’ wij nei myn fielen net botte tûk
En as it libben allinne foar de grapers is, Bijke
Wêrom libje wij dan noch nei âld gebrûk?

Mar sa wis as ik bin fan eb en tij, Bijke
Wit ik dat neist rykdom eat grutters bestiet
Eat dat foar alle man berikber is

Ik leau yn de leafde, Bijke
Want oars hat it libben perfoarst gjin sin
Dat sykje tenei nei dat iene ding, Bijke
Ek as ik der skielk net mear bin
Folgje dan dyn hert en do silst fine, Bijke
Myn alderbaldertrouwste maat … Bijke!

[Alfie]
What’s it all about, Alfie?
Is it just for the moment we live?
What’s it all about when you sort it out, Alfie?
Are we meant to take more than we give
Or are we meant to be kind?

And if only fools are kind, Alfie
Then I guess it’s wise to be cruel
And if life belongs only to the strong, Alfie
What will you lend on an old golden rule?

As sure as I believe in a heaven above, Alfie
I know there’s something much more
Something even non-believers can believe in

I believe in love, Alfie
Without true love we just exist, Alfie
Until you find that you’re nothing, Alfie
When you walk let your heart lead the way
And you’ll find love any day, Alfie
Alfie …

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Jaap Slager schreef:

    Ja, dat is wier … Colin hat hjir gjin kloaten oan, nee. Mar ja, wat moat ik oars? Gûle? Dat doch ik al sa’n soad.