Wat wolst skielk wurde, jonge?

Dy’t wit wat er letter wurde wol, rjuchter, seeman, boekhâlder of winkelman, sil dat ek wurde. Dat is syn straf. Mar dy’t gjin beroai hat en inkeld in kwikker, fol en keunstsinnich libben foar eagen, moat alle dagen op ’en nij in kar dwaan wat en wa’t er wêze wol. Hy is al syn libbensdagen frij: dat is syn beleanning. [Oscar Wilde]

Dit vind je misschien ook leuk...