Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mij
Ast ris stiest op ‘t stalt
Hoenear’t it gealtsje slacht
En de stiltme dy oerfalt
Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mij
As de nacht by jûntiid falt
En de langstme dy oankrûpt
As in ko fan fierren balt
Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mij
As de lea dy strak befalle
En de sliep net komme wol
Oan hoe’t ús boatsje bytiden rôle
Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mij
De oarehelte fan dyn libben
De beide helten fan ús siel
Sa gelikens as twa sibben
Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mij
Op dy fan dagen blauwe bal
Ek al fynst de wurden net
Foar ús ûnstjerlike hielal
Mar …
Tink jitris oan mij

Dit vind je misschien ook leuk...