Tiidgeast

Dus as ik it goed begryp, ride jo alle dagen mei de auto nei de sportskoalle fiif kilometer fierderop, mei’t jo dêre tsien kilometer op in trimtastel rinne kinne?

You may also like...

2 Responses

  1. sytze says:

    Ja, mei in switbantsje op …

  2. Jaap Slager says:

    Hoe krijst it yn … eh, op ‘e plasse!