Tichtbij dij

Komt de sinne fuort wer foar it ljocht, elke kear at er dy sjocht?
Krekt as ik is er op ‘t skik tichtbij dij
Falle stjerren hommels fan ‘e loft … net in pear, fuort in kloft?
Krekt as ik binn’ se op ‘t skik tichtbij dij

De himel naam ris in beslút, dêr koe nimmen mear oan toarne
Dat syn eigen kleur in oar ek goed stean soe
Dêrom twinkelet der stjerr’locht yn dyn hier
en himel-blauwe loaits, dat er dij taha woe

Dêrom sjocht singelierse glei elke faam dy no nei
Krekt as ik binn’ se op ‘t skik tichtbij dij

De himel naam ris in beslút, dêr koe nimmen mear oan toarne
Dat syn eigen liif in oar ek goed stean soe
Dêrom twinkelet der stjerr’locht yn dyn hier
en himelblauwe loaits, dat er dij taha woe

Dêrom sjocht singelierse glei elke faam dy no nei
Krekt as ik binn’ se op ‘t skik tichtbij dij
Krekt as ik binn’ se op ‘t skik tichtbij dij

[Close to you]
Why do birds suddenly appear, every time you are near?
Just like me they long to be close to you
Why do stars fall down from the sky, every time you walk by?
Just like me they long to be close to you.

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star-light in your eyes of blue


That is why all the girls in town follow you all around
Just like me, they long to be close to you

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true.
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
And star-light in your eyes of blue


That is why all the girls in town follow you all around
Just like me, they long to be close to you
Just like me, they long to be close to you

Dit vind je misschien ook leuk...