The Hollies: Wa wit hoefier?

It is noch fier
Hoe fier, nee, dat wit net ien
Dochs komme wy dêr allegear
Wa wit wêr?

Mar ik bin sterk
Haw krêft genôch foar mear as ien
Hoesa, te swier, ju?
Wy binn’ bruorren!

Mij gjin beswier
In meiminske tagedien
Al komt er fan witwêr
Wy gean dêr, allegear!

Want de ein
Is foar ús allegear gelyk
Neat net te swier, ju!
Wy binn’ bruorren!

Wat lykwols mij al yn ’e wei is
En wat my raar ôffalt
Wêrom’t it jit net mienguod is
Dat in sterke hân myld is
Myld foar ien dy’t brekfalt

‘t Is withoefier
Mar de ein is foar allegear gelyk
Dat lykme-allinne nei dy doar
Of dochs mar mei-inoar?

Bist raar? Mei dy ‘lêst’
Fiel ik my just boppestbêst
Neat net te swier, ju
Wy binn’ bruorren!

Wy binn’ bruorren!

Hoesa, te swier, man?
Wy binn’ bruorren!

Nee, bist raar, ju?
Wy binn’ bruorren!


[He ain’t Heavy, He’s my Brother]

The road is long
With a many a winding turn
That leads us to who knows where
Who knows where

But I’m strong
Strong enough to carry him
He ain’t heavy, he’s my brother

So on we go
His welfare is of my concern
No burden is he to bear
We’ll get there, we’ll get there!

For I know
He would not encumber me
He ain’t heavy, he’s my brother

If I’m laden at all
I’m laden with sadness
That everyone’s heart
Isn’t filled with the gladness
Of love for one another

It’s a long, long road
From which there is no return
While we’re on the way to there
Why not share

And the load
Doesn’t weigh me down at all
He ain’t heavy, he’s my brother

He’s my brother
He ain’t heavy, he’s my brother
He ain’t heavy, he’s my brother

Dit vind je misschien ook leuk...