Terpentyn en knineblêdwyn

[Earmelju stookten eartiids klandestyn mei de raarste yngrediïnten har eigen brandewyn ûnder tafoeging fan de nuverste smaakstoffen dy’t it bocht drinkber meitsje moasten, mei slimme ûngemakken en net selden blinens of sels de dea fan ‘e brûkers ta gefolch]

Terpentyn en knineblêdwyn
At it my wat tsjinsit, wurd ik aansens ek noch blyn
Mar no sjuch ik noch bêst, want ik sjit noch mei gemak
Dat hiele rychje protters dêre skjin fan ús dak
De pochel en de harsens stean my aloan yn ‘e brân
It wurdt ek hieltyd slimmer, dat aansens haw ik it noch hân

Us Marchje, de âldste, hat in mâle grouwe reet
Se waakst net yn ’e hichte, wurdt allinnich mar breed
Us mem seit dat se leaf is, ek al is se dan net fyn
Us heit fynt har in wolken, mar heit is fierhinne blyn
Hja komt nea bûtendoar, hja hâld’ ús Marchje yn ’e keet
Mar wat kin my dat skele, ik haw sûpkes by de fleet

O, it libben is goed, hjir oan ’e Westerein
Myn maten lizze witwêr oer de flier
It libben is sa goed, hjir oan ’e Westerein
En is de wjirmferskrikker op, dan ha wy bier

Us Jerke is in rotsek en set neat net út it strie
Hy mishandele syn mokkel, dat wie alles wat er die
En no’t dy útnaaid is, slacht er ús mem gauris oan moes
Mar wat kin my dat nukke, ik haw sûpen by de roes

O, it libben is goed, hjir oan ’e Westerein
Myn maten lizze witwêr oer de flier
It libben is sa goed, hjir oan ’e Westerein
En is de wjirmferskrikker op, dan ha wy bier

Terpentyn en knineblêdwyn
At it my wat tsjinsit, wurd ik aansens ek noch blyn
Mar no sjuch ik noch bêst, want ik sjit noch mei gemak
Dat hiele rychje protters dêre skjin fan ús dak
De pochel en de harsens stean my aloan yn ‘e brân
It wurdt ek hieltyd slimmer, dat aansens haw ik it noch hân

O, it libben is goed, hjir oan ’e Westerein
Myn maten lizze witwêr oer de flier
It libben is sa goed, hjir oan ’e Westerein
En is de wjirmferskrikker op, dan ha wy bier
En is de wjirmferskrikker op, dan ha wy bier

[Turpentine and dandelion wine]

Turpentine and dandelion wine
I’ve turned the corner and I’m doin’ fine
Shootin’ at the birds on the telephone line
Pickin’ ’em off with this gun o’ mine
I got a fire in my belly and a fire in my head
Goin’ higher and higher until I’m dead

Sister Sue she’s short and stout
But she didn’t grow up, she grew out
Mama says she’s plain, but she’s just bein’ kind
Papa says she’s pretty, but he’s almost blind
They don’t let her out much, except at night
But I don’t care ’cause I’m alright

Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
And the young folks roll on the floor
Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
Keep them hard times away from my door

Brother Gene, he don’t have much to say
He had a little woman who he whooped each day
But now she’s gone away, he kicked Mama down the stair
But I’m alright so I don’t care

Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
And the young folks roll on the floor
Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
Keep them hard times away from my door

Turpentine and dandelion wine
I’ve turned the corner and I’m doin’ fine
Shootin’ at the birds on the telephone line
Pickin’ ’em off with this gun o’ mine
I got a fire in my belly and a fire in my head
Goin’ higher and higher until I’m dead

Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
And the young folks roll on the floor
Oh, the sun shines bright on my old Kentucky home
Keep them hard times away from my door

Keep them hard times away from my door

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Jaap Slager schreef:

    Foar de net-Friezen: knineblêd=hynsteblom=dandelion – út te sprekken as Dandy + Lion (Sp. diente de león, Port. dente-de-leão) of lykas J. Cash, dy’t it schwa-lûd falle lit, as Dandy Line, om’t it nofliker sjongt … mei Wine 😉