‘t Geheim fan ‘e smid

Komt in frommiske mei har auto by de garaazje om’t de motor langer ûnregelmjittich rint.
– Ik sil wol efkes sjen, seit de garaazjeman. Kom mei in oerke mar wer, dan wit ik grif mear.
Ik moat faaks fuort efkes neame dat it frommiske net de tûkste is — of, sa’t it yn it Ingelsk sa moai hjit, net the brightest candle on the cake.
Hawar, de garaazjeman hat it samar yn streken en de motor rint wer as in wiele.

It frommiske komt wer en freget:
– No?
– Skyt yn ‘e karburateur, anderet de garaazjeman.
– Akkoart, stimt it frommiske yn. Hoe dikmels?

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

 1. D.f.d.Meulen schreef:

  ‘t Geheim fon ‘e — compliminten mei ‘t —.
  ‘n — stiét iin Wördbook ûnder N èn by in.
  Aarts-dikke(wijls)ne, hartstikke-ne Foppe.
  Hoe faken?
  Nèt ‘t greotste lioght fon ‘e wrôld?