Staf as in sjipfet

In man stiet oer de hage fan syn tún syn buorman te reden.

´Ik haw no in gehoarapparaat oantúgd, jonge´ spikeret er op. ´In grou stik jild, sil ik dy fertelle, mear as fiiftûzen euro, mar… dan hat men ek wat, is ´t net sa — it nijste fan it aldernijste, út Amearika wei.´

´No, ju,´ beart buorman, ´hoe hast it sa ret.´

´Tweintich foar tsienen.´

Dit vind je misschien ook leuk...