Sinterske gebedsgenêzer

Freget Dauwe: Wie dy gebedsgenêzer noch wat, ju, dêr’tst juster hinne west hast?

Anderet Romke: Och godskes nee, jonge! Dy keardel wie gjin skop foar de kloaten wurdich! Sels in man yn in rolstyoel is healwei de seal út rûn!

You may also like...

2 Responses

  1. D.f.d.Meulen says:

    Ik laitsje mii sawhat dea.’
    MoàTsty what iin-hôlde?

  2. Jaap Slager says:

    Ik sil my wat ynhâlde, want ik bin der net hielendal wis fan wat it risseltaat wêze sil as Dauwe him twaris heal-dea laket 🙁