Selsbefredigingshelpstik

[…] Even over de FNP.
In Fryslân zijn er van de oorspronkelijke 100 gemeenten nog maar 18 over. In veel plattelandsgemeenten, waaronder Nordeast Fryslân bekleedt de FNP een dominante positie. De FNP is eigenlijk een one issue partij en het behoud of uitbreiding van de Friese Taal is een speerpunt. Niks mis mee.

Een uitvloeisel is dat alle gemeenten een Friese plaatsnaam moeten hebben en dat de (oorspronkelijke) Nederlandse naam dan dient te verdwijnen. Daar is wel wat mis mee, want veel inwoners van de betreffende plaatsen willen de oorspronkelijke namen behouden. Daarbij komt dat het Fries in nogal wat grensplaatsen het oorspronkelijke dialect verdringt. Dat hebben we meegemaakt in Gerkesklooster-Stroobos. Het oorspronkelijke dialect  Strobosk en Kleasters) is de laatste 40 jaar verdrongen. Ook in Kollumerpomp werd van oudsher een Westerkwartiers (Gronings) dialect gesproken met zeer veel Friese invloeden. De FNP verwaarloost deze oorspronkelijke dialecten.

De werkwijze van de FNP-adepten is ten aanzien van de plaatsnamenkwestie op het agressieve af. Plaatsnaamborden worden beschadigd door de Nederlandse benaming te verwijderen. In de plaats Munnekezijl waren de bewoners dit zo zat dat ze het plaatsnaambord ééntalig Nederlands hebben gemaakt en als gemeente hebben vermeld: Westerkwartier. De Groningse Omroep Noord maakte er een mooi nieuwsitem van. Dit tot woede van de FNP.

Het doorvoeren van de Fryske Plaknammen kost de gemeente Nordeast Fryslan meer dan € een half miljoen, terwijl de AED-apparaten in de dorpen niet onderhouden of vervangen kunnen worden omdat daar geen geld voor is….

Zo , je bent weer bij. […]

[…] Tige by tige dat jim wer thús binne. Jim Fryske flagge wapperet grutsk boppe ús hûs, ta argewaasje fan ús buorlju, want… hy wapperet.
Hie it in Portegeeske flagge west, sa soe it wat tafalle, tink, mei dat wapperjen.

😅

 Mar ik fûn it prachtich dat jim doedestiids fuort fregen: “Wêr is jim Fryske flagge bedarre, ju? Wy hawwe noch wol ien foar jim.” En ik fûn it ek moai dat jim fuort seine dat jim it Frysk goed ferstean kinne. Sa hoech ik my net te ferbrekken.
Fierders rint hjir it pik út ‘e naden. It klokje komt alle dagen boppe de 30 graden. En… eh, sorry foar de wat lette reaksje, mar ik hie it smoardrok mei oersetputsjes, sjuch.
Hjoed sille wy yn Spanje om boadskippen.

Efkes oer de FNP, seidesto…
Mar ja, doe’t ik noch in lyts pjut wie, binne wy om utens gongen. De FNP sil der doe al wol west hawwe, sa net, mar ik krante noch net sa bot oant myn tredde. Dat de FNP wit ik in ferrekt lyts bytsje fan, as ik earlik bin. Dat skuort net út dat it my mar min oan wol dat de FNP in foech besettingsmacht is, dy’t de eigen befolking deltriuwe wol. Ik nim oan dat it har om de sichtberens fan it Frysk te dwaan is, yn it ramt fan harren ‘spearpunt’ (sa asto it neamst), en dat se de symboalyske wearde dy’t útgiet fan de oarspronklik(!) Fryske plaknammen, wakker heech hawwe (en dat soks dêrom in pear sinten kostje mei).

En dat soks foar partij lju in omtinken grutte symboalwearde hat, hat de ôfrûne wike wol bliken dien by de bylden fan Russen dy’t it plaknammeboerd fan Mariûpol ferfongen. Hawar, ik nim oan dat de lânseigen befolking de Russyske namme wynrêd wer ferfange sille troch de Oekraynske, nei de oarloch. Dat meisto dan wer ‘agressyf’ fine, mar ik soe der net raar tsjinoan hearre. 

Dat der ûnderskate opfettings binne oer de Fryske kwestje, dêr hie ik wol lûd fan heard. It soe moai wêze as men al mei inoar yn petear bliuwe soe. Mar dat kin net mear, sa’t it skynt. Harkje nei de tinkbylden fan ien mei in ôfwikende miening, dogge wy net mear. Wy lûke op it heden tebek yn ús eigen FaceBookgroep, de rinfuorge fan it eigen gelyk, en brûke de oare leden (mei gelikense stânpunten) as selsbefredigingshelpstik. Dat is de foarútgong. Dy falt net te kearen. 

😢

Mei freonlike groetnis,
Jaap en Maria

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. wim schreef:

  Dy heal miljoen wie jild om ferskillen tusken gemeenten fuort te nimmen (harmonisaasje). Ast dat jild net brûkst moat it werom nei De Haach. No krije se der krease buorden foar werom. It smyt de gemeente dus eins jild op, om’t sy de kommende tiid net self nije buorden hoeche te keapjen, en yn te takomst lytsere (ientalige) buorden neadig ha. Yn feite is de no mear jild foar AED, dan ast self dy buorden betelje moast.

  Fansels kostet it de Hollanner wol jild, mar ast nei giest dat fan de 16 ryksmusea(musea mei de grutste wurken) net ien in Fryslân (mar ek Grins en Drinthe) stiet, kist dit prima ûnder kultuerjild skare dat dan einliks ris nei it noarden giet.

 2. D.f.d.Meulen schreef:

  Olve en thritig is mar 41
  iénnenfiértig ig gjin 100.
  Noàrd-East-Frieslawn.frl
  Wim siin stick is bedarre
  by Aaltsje Wâlsma, Fäce-
  book group Fryslân en ‘e
  Fryske Tale.

 3. D.f.d.Meulen schreef:

  Wim siin stick stiét by Chantal Dekker,
  Fäcebook group Fryslân en ‘e Fryske Tale.

  Fuort mei dit of dât. Fuort jaie, yacht. Om way te nimmen!
  Jou mar fuort N.O. Fryslan. if fout, faut. Way jaan. Jau-up.
  — brûkst, comma, moàt it nei DE HAGE, THE HÄGUE-chje.
  Dautzje Kreas kreaze. Sells -lfve- > ll, -rfve- > rr. Heal stjer!
  Wii hoege nèt te — Hoechst, Ik hoech net. Yn_’e takomst –
  Need-ig nedich haVve. — Der now mear AED ÂS âst sells
  Neffen’s — ‘n(!) perioade fon sa’n(!), Dêr’Tst — YN ferfangst.
  DE reckon — doàn! AED? = …
  — stiét, kiNst — skarre/fâlle litte, comma, dât — giét.
  Chantal D.