Radiohead: Sjeny

Doe’t ik dy seach
Koe ik neat útbringe
Do praatst as in ingel
Mei bekken behinge

Dyn r rôlet witwêr
Nei d’ ein fan ’e wrâld?
Ik bin in klúnhakke
En do sa folmakke

Mar ik praat Frysk
Neat gjin boerzois
Ik lykje wol net wiis!
In boer sûnder fisy

Mar as men sa bekk’ is
Wat seit dan jins lûd?
En fersmyt myn komôf
Ha ’k just net op ’e hûd

Dy stiet as in dampeal
At ik praat of my stilhâld
Ik bin gjin klúnhakke
En do net folmakke

Want ik praat Frysk
Neat gjin boerzois
Sok praat fynsto fiis?
Doch net sa healwiis!

(sjuch no) Hja draait har op ’e hakken om
Rin mar, fanke, hear
Rin, rin, rin, riiiiiiin
Rin!

Watsto it leafst dochst
Watsto it leafst wolst
Want dizze klúnhakke
Is net foar dy makke

Want ik praat Frysk
Neat gjin boerzois
In boer is gjin boerzoisy!
In boer dy hat fisy
In boer dy hat fisy

[Creep]
When you were here before
Couldn’t look you in the eye
You’re just like an angel
Your skin makes me cry


You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You’re so fuckin’ special


But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell am I doin’ here?
I don’t belong here


I don’t care if it hurts
I wanna have control
I want a perfect body
I want a perfect soul


I want you to notice
When I’m not around
So fuckin’ special
I wish I was special


But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell am I doin’ here?
I don’t belong here (oho-oho)

She’s running out the door (run)
She’s running out
She run, run, run, run
Run


Whatever makes you happy
Whatever you want
You’re so fuckin’ special
I wish I was special


But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell am I doin’ here?
I don’t belong here
I don’t belong here

Dit vind je misschien ook leuk...