TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Minskerêder

In wolken fan in frommis stiet oan ‘e râne fan in ûngrûn op ‘e sprong en spring. In suterige swalker, wakker ûnsjuch en frijwat stjonkerich, pesjantelet op har ta en seit: – Foar’tst springst,...

Uurtje treinen

My main man, Je vroeg naar mijn knie en mijn fietsen. Gek is dat eigenlijk, dat we goed nieuws dikwijls vergeten te melden terwijl we tegelijkertijd de media verwijten dat ze alleen maar slecht...

Baila … baila, Morina!

A única coisa que as mulheres na minha opinião NÃO precisam, Ana, é sororidade. A sororidade levou as mulheres aonde não queriam chegar — o fundo do balde. No meu blogue ‘O pior inimigo...

De Swaarm

Twa, trije jier lyn haw ik Der Schwarm lêzen fan Frank … eh, noch wat (wolst dat efkes foar my opsykje, Dauwe?). It giet oer in yntelliginte libbensfoarm yn see. Jit net ûntdutsen! Dat...

Fan ‘e bok dreame

S: Hoe ha jo jo man winliken kennen leard? Y: Ik wurke doe jit yn ‘t apteek. En myn man kaam dêr as klant om in pakje kondooms. S: En doe sloech de fonk...

Sjonge foar’t tsjerke yn is

D: Hasto dat ek?O: Och jonge, dat is by my al sa, sûnt ik mei dy frekte pilleboel foar de prostaat begûn bin. Ik pisje der langer inkeld mar mei.D: Dokter seit dat it...

Nederlânske talen

“Nederlands, als ‘t eem kan!” Hearde ik dêr in Grinslânske tongslach? ‘k Hie Frysk tsjin de man praat. No, as dat gjin Nederlânsk is, dan wit ik it net mear — offisjele rykstaal, nota...

Vrouwelijke solOdariteit

Ik pleeg me op papier bij voorkeur uit te drukken in de rijkste rijkstaal. Maar na een jaar abonnement heb ik al wel in het snotje dat er voor De Correspondent maar één taal...