TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Pink Floyd: Kneppelje dochs op!

Nee, wy hoeg’ gjin Frysk op skoalleStek dy oere yn jim reetIn oerke wyks is poere skeetskensÛnderwiis? Kneppelje dochs op!Hee, healwiis, kneppelje dochs op!Goed besjoen, is it net in kloaten wurdich Nee, yn ús...

The Hollies: Wa wit hoefier?

It is noch fierHoe fier, nee, dat wit net ienDochs komme wy dêr allegearWa wit wêr? Mar ik bin sterkHaw krêft genôch foar mear as ienHoesa, te swier, ju? Wy binn’ bruorren! Mij gjin...

Steatsgefaarlik

O ja, noch wat …Wy hiene it okkerwyks yn it restaurant yn Moreanes oer myn side, www.janblogger.eu, en datsto alle kearen in eameltsje krijst at der in nij stikje is. En do fregest doe oft...

Skytlju

Juster die Sytze in stikje troch út de searje Ûnfoech praat, dêr’t Anne Dykstra diskear yn útleit dat it wurd ‘plee’ ôflaat is fan it Frânske wurd ‘plaît’. Dêr wie ik út mysels nea...

Previntyf taalbehâld

Och jonge, it is hjir yn Portegal noch folle gekker …Kriminelen wurde hjir allinnich ‘pakt’ en fêstsetten at har misdie slagge is. Bygelyks at se yn it ramt fan ‘violência doméstica’ (húslik geweld) harren wiif en/of...

Adèle: De mar is dij nea fol

Dêr ‘s in fjoer dat … my lôget yn it hertIt lôget en slacht my út, fan binnen bliuwt it netOp ’t lêst yn it ljocht sjuch ik dy dêre steanToe dan, bedraach my...

Ik bin boer (do âldhoer!)

[stedsjer:]A goeie, frije boer yn ’t Fryske lânIt Fryske lân dat as in telle sa sljucht isDêrom fiel ik mei jo opslach ek al in bânJo ha in siel dy’t fan natuere kearsrjucht is...