TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Burka required

All these Wuhan citizens wearing masks in order to fend off the coronavirus make me wonder: Will those political parties, that (let themselves be ruled by fear and therefore) used to be in favor...

De siel fan Amearika (3)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein noch te nei gjin dimmekrasy ynhawwe....

C7 da SIC

Uma tal Cristina Ferreira está a ser criticada por ter entrevistado Alvino Morais. Pergunta: Porquê? Resposta: Por que este último é um político corrupto! P: Então? Isso não é um risco que se corre...

Survival of the Richest

Live on CNN: soap commercial for western democracy – Survival of the Richest. Featuring: a pro forma trial in banana republic The United States of America (that’s ‘united’, by the way, as in ‘united...

It Heine Easten (featuring George Clooney)

DonnywoodMyn bûkswjergea seach it har oan doe´t it petret fan Qasem Soleimany okkerdeis op it tillefyzjenijs ferskynde.  “Nee, leave, dat is George Clooney net!” brocht ik har yn ´t bekommen, “Want dan soe Trump...

Iepen brief oan hoofdredactie@lc.nl

(it is dêr mei âlde kranten tichtplakt) Rju achte Sander, As oanfolling op: “Weet u wat ‘fernimstich’ betekent? Of ‘tsjoender’?” Wit Sander wat ´fernimstich´ njonken ´tûk´ en ´snoad´ ek betsjut? ´Waanwiis´, ´op oaren delsjend´...

Seksisme en emansipaasje

Bid of ik sjit Trump soe – nei oanlieding fan ´e sjitterij yn in tsjerke yn Teksas okkerdeis – twittere hawwe dat it in soad minskelibbens skele soe at alleman in fjoerwapen droech…Watsjo?Hahaha, nee!...

Fryskfersmiting

Waling-om It skynt dat ik oan Waling Dykstra besibbe bin. Dat is gjin fertsjinst, sa net – it kaam my om samar te sizzen oanwaaien. Mar it is dêrom net minder nijsgjirrich, fyn ik....

Prisão pre-ven-ti-va

Expliquem-me lá! Um homem em Leiria mata a sua mulher e fica em prisão preventiva. Prisão preventiva? Pre-ven-ti-va? A mulher já está morta, pá! Um homem em Montijo esquarteja um pastor alemão para ameaçar...

It Trettjinde Amindemint

Jappekampen Mannich wurd is dûbeldsinnich. Nim bygelyks it wurd ´jappekamp´. Net allinnich hawwe withoefolle Nederlanners dêr yn ´e Twadde Wrâldkriich ôfgryslik yn lit, mear as hûnderttûzen Japanske ynwenners fan ´e Feriene Steaten waarden ek...