TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Tudo é relativo

Quando um avião cai do céu com quase 200 pessoas a bordo, todo o país está de rastos. Mas, quando passa um dia com menos 200 mortos de Covid-19, a gente está a respirar...

De kroan op it wurk

“Men hat negatyf”, krij ik ynienen op myn festje spuid, “en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn ’e blabze, man!” No, goed, ik sil op posityf....

‘k Woe datst hjir wieste

Moin, Witst wat it is mei dy stikjes yn it Portegeesk of Ingelsk, Sytze? It skriuwen jout in soad ferdivedaasje, hear, mar … men kriget fierstente folle lêzers. Dat liket op it each ôf...

Hélder e o ódio

“Nunca mais! E — por isso — nunca esquecer!” disse o mundo inteiro depois dos horrores do holocausto na segunda guerra mundial. É por isso que há oito dias os portugueses votaram em massa...

Larry King Dea

King sei fan himsels, dat de mear fan syn witten net fol koe. Hy bleau oan syn lêste sike ta sykjen nei it antwurd op de fraach: What makes the other tick? Sjuch, dat...

“Fique em casa”

Sou eu ou parece mesmo que as únicas pessoas que se estão a borrifar para esta regra são os habitantes da ‘casa mais vigiada do país’.

Negatyf

Ik haw hierren op ’e knikkert, likefolle as in kikkertEn de flimeskerpe blik fan in skilige âld sikBoppedat bin ik sa staf as in Ynjeske sjirafEn as ik my fersprek, keunsttosk dwers yn ’e...