TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Bluetooth

It foel boer Floris Jan Hollander kâld op ´e lea dat al syn kij blautong hiene. “Kremis en gjin ein,” rôp er alhiel ferbouwerearre, “ik wist net iens dat se tillefoan hiene!”

Grutte tutte

   Eugène Hagestein, de freon fan it frommeske waans holle op it strân fan Skeveningen oanspield wie, moast op it buro komme om har te identifisearjen. In plysjeman hold de holle yn ´e hichte...

Wer gâns op myn kape…

Moin stalke, O, hahaha, nim my net kwea ôf. It moat “kapke” wêze? Myn “maskerkes” wie in ynslûpsel út it Portegeesk wei, haw ik noed. Wy hearre hjir alle klapsketen “máscaras”, sjuch. “Mûlkapke” dan...

Breids(!)bêd

Willem Jan út Doardt tilt syn jong wiif mei ferdrach oer de drompel fan ´e breidskeamer. Hja strûpt har fuort út en giet mei sprate earms en fuotten op bêd lizzen, lûkt in leidige...

Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie. Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle...

De breid(staart)

Twa Haachske jonges, Eugène en Floris-Constantijn, sitte yn ´t kafee en hawwe it oansteande houlik fan Floris-Constantijn op it aljemint. “Dat wurdt my wat, jonge,” sprekt lêstneamde wakker op, “in feest, hast it ninter...

Nederfrysk

Eale stalke, It is in ferlerne striid, haw ik noed, de striid foar it FryskDer binne witte folle striders foar it Frysk, dat is sa, mar hja stride fral… tsjininoar. It útgongspunt binne se...

Eigen kwea stjonkt net

Heitelânopfretters Lêstenwyks fong ik in reaksje op fan ien dy´t skreau dat “men yn it Nederlân straft wurdt as men jin oan ´e regels hâldt”. Hoe dat sa, sloech ik de bek yn dat...