Neisteleafde en respekt

Wat de wrâld ûntbrekt, is leafde en respekt
Dat is ‘t iennichste, dêr’t de wrâld no fan ferrekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Net allinnich hjir, mar oer hiel de wrâld

Hear, langst nei mear paden, dat ha wy net
Dêr binn’ paden en wegen al by de roes
Fan mear sleatten en fearten ek gjin ferlet
Dêr fersûpe wy al yn

Nee, wat de wrâld ûntbrekt, is leafde en respekt
Dat is ‘t iennichste, dêr’t de wrâld no fan ferrekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Net allinnich hjir, mar oer hiel de wrâld

Hear, langst nei mear boulân, dat ha wy net
Dêr is boulân en greide al by it soad
Fan mear delslach en stoarmwyn ek gjin ferlet
Dat sit ús oan ‘e harsens ta

Nee, wat de wrâld ûntbrekt, is leafde en respekt
Dat is ‘t iennichste, dêr’t de wrâld no fan ferrekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Net allinnich hjir, mar oer hiel de wrâld

Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt
Wat ús no ûntbrekt, is leafde en respekt

[What the world needs now]
What the world needs now is love, sweet love
It’s the only thing that there’s just too little of
What the world needs now is love, sweet love
No, not just for some but for everyone

Lord, we don’t need another mountain
There are mountains and hillsides enough to climb
There are oceans and rivers enough to cross
Enough to last ’til the end of time

What the world needs now is love, sweet love
It’s the only thing that there’s just too little of
What the world needs now is love, sweet love
No, not just for some but for everyone

Lord, we don’t need another meadow
There are corn fields and wheat fields enough to grow
There are sunbeams and moonbeams enough to shine
Oh listen Lord, if You want to know

What the world needs now is love, sweet love
It’s the only thing that there’s just too little of
What the world needs now is love, sweet love
No, not just for some, oh, but just for every, every everyone

What the world needs now is love, sweet love
What the world needs now is love, sweet love
What the world needs now is love, sweet love
What the world needs now is love, sweet love
What the world needs now is love, sweet love

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Jaap Slager schreef:

    Earst hie ik ‘Wat alle man en wrâld ûntbrekt’ (mei de klam op ‘wrâld’ fansels), mar ik woe ek wer net te bot ginneralisearje, sjuch. Dat fuort mar wer! Faaks hie dut teffens mear in ferske foar juster west. Mar it is op it lêst sa, hjoed falle der ek noch bommen en raketten. Dêrtaboppe hie ik it juster fierstente drok mei it wiif te letten en te setten fanwegen ús jierdei.