Louis ‘Pops’ Armstrong

[fers 1]
Ik sjuch lân sa fier as ‘t each rikt en fiel my frij
De greiden yn bloei foar dij en mij
En ik tink by mysels
Wat in prachtige wrâld

[fers 2]
De loft himelsblau, de wolkens wyt
De nacht ierdeswart en dagen geef as kryt
En ik tink by mysels
Wat in prachtige wrâld

[brechje]
De reinbôge syn kleuren love sinne nei de rein
‘k Sjuch manlju en froulju gean te kuierjen op snein
Kammeraten fûstkje waarm: ‘Hoe is ‘t mei dij?’
Ik roai dat se bedoele: Hâldst noch wol fan mij?

[fers 3]
En de skoalbern fan no… wat in ferskil
Hja lear’ al mear as ik ea witte sil
En ik tink by mysels
Wat in prachtige wrâld
Ja, ik tink by mysels
Wat in prachtige wrâld

Sa moai!

[What a wonderful world]

I see trees of green, red roses too
I see them bloom, for me and for you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue, and clouds of white
The bright blessed days, dark sacred nights
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands sayin’ how do you do
They’re really sayin’ I love you

I hear babies cry, I watch them grow
They’ll learn much more than I’ll never know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world

Oh, yeah

Dit vind je misschien ook leuk...