Libje no

Quero é viver – útfierende fadista: Sara Correia

Libje no
Want faaks is it moarn te let
Oars as hjoeddeis ha wy net
Wy libje no

In nije dei
’k Hoopje jimmer op in nije dei
O, as dy my barre mei
In nije dei

It libben… wachtet net en skonket hurd
En is eat dat… mei it waaksen lytser wurdt
Dat griem wat oerbliuwt no net wei!
Want, hjoed is… dyn iennichst wier besit
Ja, dy’t net… hopet, dy’t net lit
Mar dy’t net lit, docht ek net mei

Do hearst derby, nim him mei, mei liif en siel’, dyn nije dei!

Libje no
Want faaks is it moarn te let
Oars as hjoeddeis ha wy net
Wy libje no

In nije dei
’k Hoopje jimmer op in nije dei
O, as dy my barre mei
In nije dei

It libben… wachtet net en skonket hurd
En is eat dat… mei it waaksen lytser wurdt
Dat griem wat oerbliuwt no net wei!
Want, hjoed is… dyn iennichst wier besit
Ja, dy’t net… hopet, dy’t net lit
Mar dy’t net lit, docht ek net mei

Do hearst derby, nim him mei, mei liif en siel’, dyn nije dei!

Libje no
Want faaks is it moarn te let
Oars as hjoeddeis ha wy net
Wy libje no

In nije dei
’k Hoopje jimmer op in nije dei
O, as dy my barre mei
In nije dei

Dit vind je misschien ook leuk...