Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie.
Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle siet. De man seach de stewardess fansiden oan en andere mei in fyn glimke: Ik wurd leaver ferkrêfte fan sân oerhuorrige wiven as dat ik alkohol drink.
Jelle joech hurd syn romerke tebek: Jou my dat ek mar! Ik wist net dat wy kar hiene!

Dit vind je misschien ook leuk...