Jim Croce

Ja, ik wit it is al let
Faaks leist al te sliepen
Mar langer wachtsje kin dut net
Do stiest dêr grif foar iepen

It hege wurd woe der nea net út
Dat my al healwei it kielsgat siet
Dêrom ferklearje ik dy myn leafde yn in liet

Ja, ik wit it heart wat frjemd
Mar altyd as ik dij sjuch
Dan bebyt ik my yn ’t himd
En wit ik neat te sizzen

It hege wurd woe der nea net út
Dat my al healwei it kielsgat siet
Dêrom ferklearje ik dy myn leafde yn in liet
It hege wurd woe der nea net út
Dat my al healwei it kielsgat siet
Dêrom ferklearje ik dy myn leafde yn in liet

Ja, ik wit it is al let
Faaks leist al te sliepen
Mar langer wachtsje kin dut net
Do stiest dêr grif foar iepen

It hege wurd woe der nea net út
Dat my al healwei it kielsgat siet
Dêrom ferklearje ik dy myn leafde yn in liet

Dit vind je misschien ook leuk...