It feintsje by ‘t eintsje

In neakene keardel fleach troch de buorren. De plysje wie him yn it sintrum hast efterynrûn. Dêr fleach er hurd de tsjerke yn.
– Dêrsanne, wiisde dûmny de plysje, de duvel is yn ‘e toer op flein!
De plysje derefteroan. Hja krigen him te pakken by it klokke- en hammerspul.

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

 1. D.f.d.Meulen schreef:

  Wii beane, Do beast iin ‘n eroatiske perjoade bedarre?
  Krei him by ‘t spull. Krij se bij de Po’esij.
  ‘T IS OAR’S kin woll by dy! Now yét noch doàn:
  ‘t Feintsje by ‘t eintsje. ‘t Subject Haadletter iin titels, sin.
  ‘n Neakene liitse mân. ‘t Clocke-spull.
  Dêre sa’nne, dêrsa’rne, SA’RNE sa-earne, ergen’s.
  Loss doàrre to skriowen: efteryn ron, der efteroan,
  D’r äfter oan … Hollânsk docht it oan-‘n-oàrren …

 2. Jaap Slager schreef:

  ‘Eroatyske rite’, hahaha!
  Nee, ju, ik fal op Brazyljaanske siden wolris gear oer eat dêr’t ik om gnize moat. Mar ‘it oargel’ en ‘it orgaan’ binne yn it Portegeesk itselde wurd (yn it Ingelsk ek, komt my no yn ‘t sin), dat dêr siet ik wat mei oantangele, sjuch. Net in poepetoer, sa net, mar ik moast it dochs wat hegerop sykje, no 😉 Sadwaande.