Ik stek him leaver yn it fjoer

It risseltaat ast fereale wurdst:
Do sitst yn in kouwe mei in doke
En meist allinne … noch bûten smoke
Hyn … noch te nei doel ik dêroer
Ik … rin noch leaver troch it fjoer

Wat krigest werom ast in faam befrijst?
Man, kinst dêr wol in sjocht fan krije
Kinst likegoed in froask befrije
Hyn … noch te nei doel ik dêroer
Dizze jongeman … fljucht noch leaver troch it fjoer

Kom mij net oan mei romantyk
Leaver jild yn ’e bûse as rimmetyk
De wytste hynders fergrieme my te folle
Dêrom set ik … dy mij út ’e holle

Wat is ’t gefolch ast fereale wurdst?
Ergernis en strideraasje
Dat op dut stuit is myn risselwaasje
Ik … lis noch leaver op it fjoer
Ja, wier, ik … lis noch leaver op it fjoer

De aldermoaiste happen … fergrieme fierste folle
Dus lit ik dy … my wol út ’e holle

It risseltaat ast fereale wurdst:
In soad swierrichheid en argewaasje
Dat op it stuit is myn riddenaasje
Ik … sit hjir noflik by it fjoer
Dizze jongehear … sit hjir noflik by it fjoer
Want it … sit hjir noflik by it fjoer


What do you get when you fall in love?
A guy with a pin to burst your bubble
That’s what you get for all your trouble
I’ll never fall in love again
I’ll never fall in love again

What do you get when you kiss a guy?
You get enough germs to catch pneumonia
After you do, he’ll never phone ye
I’ll never fall in love again
Don’t you know that I’ll never fall in love again

Dont’ tell me what’s it all about
‘Cause I’ve been there and I’m glad I’m out
Out of those chains, those chains that bind you
That is why I’m here, here to remind you

What do you get when you fall in love?
You only get a life of pain and sorrow
So for at least until tomorrow
I’ll never fall in love again
No, no, I’ll never fall in love again

I’m out of those chains, those chains that bind you
That is why I’m here just to remind you

What do you get when you fall in love?
You only get lies and pain and sorrow
So for at least until tomorrow
I’ll never fall in love again
Don’t you know that I’ll never fall in love again

I’ll never fall in love again

Dit vind je misschien ook leuk...