Ik bin boer (do âldhoer!)

[stedsjer:]
A goeie, frije boer yn ’t Fryske lân
It Fryske lân dat as in telle sa sljucht is
Dêrom fiel ik mei jo opslach ek al in bân
Jo ha in siel dy’t fan natuere kearsrjucht is

Jo ha in siel dy’t fan natuere kearsrjucht is
Jo hert en lea binne sa rein as poer kristal
Bern’ en tein yn in lânsdouwe dêr’t noch tucht is
Dêr’t elkum yn ’e mik is dy’t dat wol

[boer:]
Man, ik bin boer, do âldhoer, eigen boer!
Kom my net oan mei reek en leagen
Moaipraterij, dy wurket hjirsa foar gjin stoer
Ha ’k net oan tiid – farwol, de segen!

Ha ’k net oan tiid, dus farwol en de segen!
Ôfwaaid praat kin ik perfoarst net oer
It earlik brea is foar de dregen, ha wy leard
Dus bin ik boer, eigen boer!


[Sou Moiral]
Bom dia, camponês trabalhador
Bom dia, alguém do povo que não mente
Não há nada no mundo com mais valor
Que a verdade no trabalho dessa gente

Que a verdade do trabalho dessa gente
É a razão é o sentir é o amor
Bom dia alguém do povo que não mente
Bom dia camponês trabalhador

Sou moiral, sou moiral, sou moiral
Criado ao rigor do tempo
Ninguém sabe quanto vale ser moiral
À chuva, ao frio e ao vento

À chuva, ao frio, ao vento
Guardar gado é sempre igual
Criado ao rigor do tempo
Sou moiral, sou moiral

Dit vind je misschien ook leuk...