Hoekstra´s en bacalaos

M25:

8 De bacalaos no seine tsjin de hoekstra´s: Jou ús fan jim oalje, want ús lampen geane út.

9 Mar de hoekstra´s anderen: Nee, want oars mocht der foar jim en foar ús gjin genôch wêze…

Dit vind je misschien ook leuk...