East-Ynjesk doktersadvys

Teake, 82 jier, is wat heal en giet nei dokter. Dokter bekloppet en beharket him it boarst.

De oare deis sjucht dokter him yn ´e foyer fan ´e skouboarch.
Teake hat in stomp fan in mokkel oan ´e earm en hy slikket en sobbet mei ynmoed op in iiswafel om. As er in pear dagen letter op ´en nij oer Teake gearfalt, nimt dokter him geweken.

´Jo binne wer aardich yn ´e âlde fâlden, haw ik okkerdeis wol sjoen.

´Ik haw inkeld dien wat jo foarskreaun hawwe, dokter: nim in prûs frommis, nim in iisko en gean lekker nei de film.´

‘Dat haw ik hielendal net sein´, seit dokter ferheard. ´Ik sei: ´k fernim hertrûs ommers. Wy nimme gjin risiko, it is better en meitsje in filmke.´

Dit vind je misschien ook leuk...