E.J.

Wat moat ik dwaan mei’tsto me leafhast?
Wat moat ik dwaan datsto my sjuchst?
En wat as ik it fan dy weikrij
En do op in dei by my fuortfljuchst?

Wat moat ik dwaan datsto yn ús leaust?
Wat moat ik dwaan mei’t it wat wurdt?
Wat moat ik dwaan foar’t it te let is?
It moat der in kear út, it hurde wurd

It is nuver, sa nuver
´t Is in nuvere sitewaasje
En dy wurdt sa stiltsjeswei absurd
It is nuver, sa nuver
Hoe moatt’ wy dut no hawwe?
Mar it is safier
It moat der mar ris út, it hurde wurd

Dit vind je misschien ook leuk...