Dy’t yn ‘e himel wend is …

– It is net, dat ik dat ivige libben yn dy himel fan jo ferspije wol, dûmny, hear — sa net. Mar ik haw sa’n nearen sin oan it libben op ierde. Wat moat ik dwaan?
– Man, jo moatte wiivje.
– Nee, wol! Miene jo feitwier, dat ik dan it ivige libben op ierde ha sil?
– No, dat net earlik. Mar dy nearen sin giet grif oer.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. D.f.d.Meulen schreef:

    Frau-je, wiivje, wivia OE wifia, fraukje, wiifkje.
    Gynaikologe, gi-neuke-n, Freya, focke, ficken.
    Venus, veneer-enje Nefertite.Eg Afroditearje.
    B’oarsk-je Gr. oar p’ear-je echtemaat ‘n eega.