De wyn fan foaren

“Ik sil hjoed wol itensiede”, sei ik juster tsjin it wiif.
Ik woe ris wat dwaan mei wyn. Dat gong net sa wakker — ik wist nei in mannich glêsfollen net mear wêrom’t ik yn ‘e keuken wie.

You may also like...

1 Response

  1. Jaap Slager seit:

    Ja, ik wit it, Meindert…
    Dizze hie ik op 16 oktober al op myn side set. Mar hy wie ynienen ferdwûn. Nuver, net. In ynkringer?