De wyn fan foaren

“Ik sil hjoed wol itensiede”, sei ik juster tsjin it wiif.
Ik woe ris wat dwaan mei wyn. Dat gong net sa wakker — ik wist nei in mannich glêsfollen net mear wêrom’t ik yn ‘e keuken wie.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.