De Reade Baron stiet yn it boek(je)

It is algemien bekend dat manlju mei de lytste bêdbuks yn de grutste weinen omride. Dêrom stie ik yn ´e rige foar dy grutte nije Mercedes. Mar ik waard by de tomme heind fan myn bankier. Net dat dy witte soe hoe´t my it klok- en hammerspul der by hinget, sa net, mar hy wit duvekers goed hoe´t my de flagge der finansjeel by hinget. Dat hy krige my by de bouten en sette my as einichste yn in wittelange rige.
Mar och, op sa´n âld rykrak fyts komt men ek ta jins doel. Ik wie al sa bliid as in bern dat er my net yn ‘e rige sette foar in twaddehânsk autopetsje.

Mar no´t wy it der dochs oer hawwe…
Fan ´e moarn ferge in kammeraat út Amsterdam my op in priisfraach – op prikken set fan Omrop Fryslân, as it my net mist. It ferhaal wie dat de Hollanners in moai wurd fûn hawwe foar fagina – to witten: poenie.  
Wisten jim dat?
Ik hie der sels noch nea fan heard. Ik haw my der ek noch net yn ferdjippe…
Eh… yn ´e etymology fan it wurd, woe ik sizze.

Mar, no komt it – de Friezen moatte no ek mei in oar wurd foar fagina komme.
Tsja, wat moat dat moat, no.
Wat tinkt jim fan boekje?
Hin?
Ja, dat haw ik net optocht, hear! Dy útdrukking wie der al: it twablêdich boekje of it boekje mei twa blêden. Mar… freegje my no net, wêr´t ik dat doe ris tsjinkommen bin! Sa fier giet myn ûnthâld net tobek. Das war einmal!

Mar nei myn bestek foldocht boekje tige bêst, is ´t net sa. Dat kinne jim wol neigean. Ommers: it boekje bjuster wêze (= ympotint). Of: bûten it boekje gean (= to gysten). Of: in boekje iepen dwaan (= de skonken to heech optille). Of: ferdomboekje (= frigide frommiske). Of: spoarboekje (= ambulante hannel). Of: kontrôleboekje (= ynspektrise). Of: in learsum boekje (= in âlde fyts). Of: bûten jins boekje gean (= bûtensprongen meitsje). En gean sa mar wat troch!

No wit ik allinnich net wêr´t ik dizze suggestje ynleverje moat. Ik bin jit wat behelperich mei it ynternet, sjuch. Dat die nammers okkerwyks ek wer ris bliken…

Myn bûkswjergea is skielk jierdei. Dat ik moast wat útfine. No komt it tafallich sa út, dat om dy tiid hinne André Rieu yn it lân is. Dat ik de elektroanyske wei op! Ja, hear, it wie samar klear! Ik tikke ´casal´ (= Portugeesk foar in pear). Dat kaam op € 120. Net sa raar, wol – € 60 de man? Dêr moast mar ris in set fan wêze!
Hawar, om koart to kriemen, it wie € 120 de man! En mei guon dizige byslaggen kaam it einbedrach op fierhinne € 400 út. Mar soks waard my earst to witten dien, nei´t de som fan myn creditcard ôfskreaun wie.
No ja, ik stean by myn bankier dochs al toboek as ´de Reade Baron´. Dat, toe mar!

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

  1. Henk Wolf schreef:

    It boekje mei twa blêden stiet yn alle gefallen yn it Lexicon Frisicum fan Joast Halbertsma. Ik mien dat Anne Dykstra it ek ris neamd hat yn syn rubryk oer fize wurden yn ‘e Ljouwerter, mar dy’t it better wit, moat it sizze. It stiet fierder yn alle gefallen yn myn wurdlist en ik seach dat it ek op Taalweb foarkomt. Der wurdt al muoite dien om dat moaie taaleigen út it ferjittersboek wei te hâlden.

  1. februari 20, 2019

    […] Lês fierder by Jaap Slager […]