De grutte reis

Dauwe lêst tusken de dea-advertinsjes dat er juster stoarn is. Alhiel oeral skillet er syn stalke Romke.
– Ik lês niis yn ‘e krante dat ik juster stoarn bin!
– Ja, seit Romke, dat haw ik ek lêzen. Wêr skillesto wei?

Dit vind je misschien ook leuk...