Category: ús memmetaal is ús heitelân

Trankyl, jonge!

Juster lies ik earne — wêre wit ik net mear — dat it Russyske wurd ´doerak´ troch seemanstaal nei Fryslân slagge is. Moai, net! Sa bin ik der ek fierhinne wis fan, dat ‘quinta’,...

Noch in listke

Moin Sytze, Myn foarrich listke kaam ik yn oansetten mei “ferbettere ferzje” yn stee fan “wersjoene ferzy”. Mar no seach ik datsto yn dyn earste e-post oan ús al op ´e lappen kaamst mei...

In listke

Moin Sytze, Ik hie dy juster al warskôge dat ik gear bin oer in Ingelske tekst dy´t ik foar in fêste klant uterlik moandei nei it Frysk oerset hawwe moat, mar ik koe it...

Camel flitter

Heu omke Pyt,It eigenaardige is altyd, as ik moarns myn kuierke meitsje of op myn manear de Vuelta de España fyts, sis ik alle klapsketen by mysels: Dat of dat kin ik wol oan...

Famyljestik

Leave allegearre yn Sweden, Ja, Pyt, it himd is neier as de rok – in minske tinkt no ienkear alderearst oan himsels. Likegoed moast ik wol gnize doe´tst lêsten oan it tillefoan seidest: ´Ik...

No ha wy de hichte

Pyt en Froukje, dy’t fuort nei har trouwen nei Sweden ta emigrearren, binne fans fan myn stikjesskriuwerij. En as it in út it Hollânsk wei oerset stikje belanget, binne se dikmels fan betinken dat...