Categorie: ús memmetaal is ús heitelân

Beppe Gatske

Lêsten skriuwde ik al dat ús beppe wakker skealik laitsje koe op stuiten dat ik earnstich wie. Dat die se ek doe’t ik mei in auto thúskaam dy’t net fan my wie. Nuver, net?...

Freegje it my net

Freegje my net om my te ferbrekken Kom my net oan ús memmetaal Sa freegje ik jim net om moai te ferrekken Frysk is myn rjucht… en net yllegaal[koar:] Sa freegje wy net om...

Tynge út risservaat Fryslân

– Kunt u geen Hollands praten? We zijn hier toch in Nederland! – Trije dingen, bêste man … Foarst, it Nederlân bestiet net! Dat is sa’n brike fynst fan dy sabeare ferdraachsume Hollanners, allyk as jo. Hollân is...

Trankyl, jonge!

Juster lies ik earne — wêre wit ik net mear — dat it Russyske wurd ´doerak´ troch seemanstaal nei Fryslân slagge is. Moai, net! Sa bin ik der ek fierhinne wis fan, dat ‘quinta’,...

Noch in listke

Moin Sytze, Myn foarrich listke kaam ik yn oansetten mei “ferbettere ferzje” yn stee fan “wersjoene ferzy”. Mar no seach ik datsto yn dyn earste e-post oan ús al op ´e lappen kaamst mei...