Category: ´t is oars

Jouke woe stomme graach in gruttere … brul

Auke en Jouke sitte yn in boatsje op de Tsjûkemar te fiskjen, yn ´e smoutte fan in reidkraach. It wol net bite. Auke risselwearret nei in healoere en nim in heak dy´t in slach...

Linke Din

Ja, nuver is dat mei dizze applekaasje. Men kriget in reaksje, mar men kin net gewaarwurde wêrop. Alteast, ik net. Nee, Sytze, hear, ik haw net in nije funksje. Ik gean leaver gewoan dea....

Moai kloaten

Ik kin jim belove: sân jier mei pinekop omrinne, dat is gjin tréwes. Dokter sei lêstendeis tsjin my: “Wy hawwe alle mooglike remeedzjes besocht, útsein kastraasje.” No siet ik dêre net earlik op te...

Bûtensprongen

Wy binne wat fierder yn ´e tiid. Hollân is opgongen yn it Grut Flaamsk Blok en it sil op in oarlogjen. Benammen mei Fryslân, dat him yntiids fan it blok oan ´e foet losmakke...

Regels binne regels

Doe´t ik krekt as learlingferpleger begûn wie, waard my ris opdroegen in pasjint dy´t ûntslein wie, yn in rolstoel nei de útgong fan it sikehús te bringen. De man siet al klear — kreas...

Lins oerke

Mijn vrouw heeft van die dagen dat ze op het oorlogspad is. En zoals de oud-strijders onder ons weten… Berg je dan maar! Er zijn nu eenmaal oorlogen die alleen maar verliezers kennen. En...

Wer gâns op myn kape…

Moin stalke, O, hahaha, nim my net kwea ôf. It moat “kapke” wêze? Myn “maskerkes” wie in ynslûpsel út it Portegeesk wei, haw ik noed. Wy hearre hjir alle klapsketen “máscaras”, sjuch. “Mûlkapke” dan...