Category: ´t is oars

Tsien mei in griffel

It wie tentamentiid op it LeF, de skoalle foar Lânbou en Feehâlderij. Ik snjitske lykas wenst troch de fragen fan it biologyproefwurk hinne. Lêste fraach: Neam de 7 (sân) foardielen fan memmetate! (tink der...

Sinterske gebedsgenêzer

Freget Dauwe: Wie dy gebedsgenêzer noch wat, ju, dêr’tst juster hinne west hast? Anderet Romke: Och godskes nee, jonge! Dy keardel wie gjin skop foar de kloaten wurdich! Sels in man yn in rolstyoel...

Ferjit dyn ûnderbroek net!

Maria en ik helje ús pak molke of in pûn sipels by de winkelman 25 km fierderop. Mar ien- of twaris yn ’e moanne ride wy nei de supermerk yn it haadplak, 80 km...

De brân yn it gat

De beide freondinnen hiene in moai rabbelrûske yn, op ‘e ein fan de Jûn fan it Frouljusbûn. Hja namen inoar hecht yn ‘e earm en stapten op hûs ta. En ek frijwat oer de...

Hurdrinners dearinners

Dûmny komt de jachtweide yn en nimt Hoekstra geweken.Wolsto nei de himel ta? Jawis en wrachtich al! anderet Hoekstra. Moai, seit dûmny en sjit Buursma oan. Wolsto nei de himel ta? Jawis! anderet Buursma....

De man it skip, it wiif it roer

Jaap komt moai hastich de jachtweide yn, rint sûnder — lykas wenst — it hear oer te sjen streekrjucht troch nei de tape en hjit Jelle: ‘Jou my hurd ien!’Jelle, in taper fan it...

De grutte reis

Dauwe lêst tusken de dea-advertinsjes dat er juster stoarn is. Alhiel oeral skillet er syn stalke Romke.– Ik lês niis yn ‘e krante dat ik juster stoarn bin!– Ja, seit Romke, dat haw ik...

Us link ûnk

Ik mende myn golfweintsje by fersin in sânbak yn. It bleau op ‘e side yn it molle sân lizzen. In wolken fan in frommis dy’t sûnt koarten in baas filla njonken dy grien hat,...