Category: ´t is oars

Frijens blijens

Ynlieding Neffens my binne minsken oeral gelyk. Min ofte mear dan. Ik haw alteast altyd wat gnyskje moatten om ´e tinkwize fan guon Amerikanen dy´t de eardere Sovjet-Uny as “Ryk fan it Kwea” beskôgen....

Op hope fan hope

Ik wit net wêr´t dat byld krekt weikomt – oft it katelyk is of kalvinistysk, bedoel ik, of allebeide – it byld fan in persoan mei in ingeltsje op it iene skouder en in...

Langstme (saudade)

Fan ´e moarn doe´t ik op myn rykrak fyts in Spaanske “col” naam, kaam my ynienen in nûmer yn ´t sin fan Dr. Hook & the Medicine Show – freegje my net wêrom. Ik...

Taalbetizing

De beleefdheidsfoarm is wat nuvers mei – alteast yn it Nederlânsk. Hja kinne mar net ta berie komme, oft “u” in twadde of in tredde persoan inkeldtal is…Hin?Ja, it is in tredde persoan inkeldtal...

Vox populi

Unstjerlikens In moai ferhaal oer diktator Franco, doe´t er foar it lêste anker lei…Wat is dat dochs foar gebear dêr bûten, hime er yn syn deapauwen.Dat is it folk op it plein, generalissimo, sprong...

De lege midden

Sosjaal kontrakt Us wetters hoege fansels net ien wei út te rinnen, sa net – dat soe teffens de earste kear wêze, wol my oan! – mar ik-sei-de-gek haw altyd fan betinken west dat...

Tuorke

Leave Pyt en Froukje, Fan ´e wike hie ik in fideo makke fan ´e tún. My tocht: Dat sil Froukje prachtich fine – al dat blomt mei al dy roazen dy´t yn ´e bloei...

Wankend ûnk

Heu Piter, Blinder, jonge, dat liket derop! Jannie hat my krekt in stikmannich fotokes trochdien fan jim nije hûs. Prachtich! In paleis! Wy hoopje dat jim it dêr fine sille! Mei it knibbeltsje? Och,...

De Reade Baron stiet yn it boek(je)

It is algemien bekend dat manlju mei de lytste bêdbuks yn de grutste weinen omride. Dêrom stie ik yn ´e rige foar dy grutte nije Mercedes. Mar ik waard by de tomme heind fan...

Prena-taaltsje

– Jonges, wat bin ik bliid werris in bekfol prate to kinnen. Wy moatte de tiid al waarnimme, hear, want it oere is samar om. – As it jim likefolle is, lit my dan...