Category: ´t is oars

Wer gâns op myn kape…

Moin stalke, O, hahaha, nim my net kwea ôf. It moat “kapke” wêze? Myn “maskerkes” wie in ynslûpsel út it Portegeesk wei, haw ik noed. Wy hearre hjir alle klapsketen “máscaras”, sjuch. “Mûlkapke” dan...

Kroandea

Kroane Dat is ek merakelse minsklik, tink, en risselwearje mar rimpen dat wy de kroane fan ´e skepping binne. Kroanfirussen skuorre har de bûsen út by safolle ûnnoazelens: “It binne de mikroben, mofferts! De...

It Heine Easten (featuring George Clooney)

DonnywoodMyn bûkswjergea seach it har oan doe´t it petret fan Qasem Soleimany okkerdeis op it tillefyzjenijs ferskynde.  “Nee, leave, dat is George Clooney net!” brocht ik har yn ´t bekommen, “Want dan soe Trump...

Iepen brief oan hoofdredactie@lc.nl

(it is dêr mei âlde kranten tichtplakt) Rju achte Sander, As oanfolling op: “Weet u wat ‘fernimstich’ betekent? Of ‘tsjoender’?” Wit Sander wat ´fernimstich´ njonken ´tûk´ en ´snoad´ ek betsjut? ´Waanwiis´, ´op oaren delsjend´...

Sjitfuorgewrâld

Wat is wier Wat my nea ferjitte sil, is in passaazje út in boek fan Graham Greene. No ja, ik wit it net wurdlik mear, want dêrfoar is it fierstente lang lyn dat ik...

Bin ik no sa dom of…

Wat ûnkrekter wat moaierJa, roppe jim al yn koar, noch foar´t ik de titel goed en wol ôfbreide haw, hahaha. Mar wier, bytiden wit ik it net mear. Ik jou grif ta dat der...

Frijens blijens

Ynlieding Neffens my binne minsken oeral gelyk. Min ofte mear dan. Ik haw alteast altyd wat gnyskje moatten om ´e tinkwize fan guon Amerikanen dy´t de eardere Sovjet-Uny as “Ryk fan it Kwea” beskôgen....

Op hope fan hope

Ik wit net wêr´t dat byld krekt weikomt – oft it katelyk is of kalvinistysk, bedoel ik, of allebeide – it byld fan in persoan mei in ingeltsje op it iene skouder en in...

Langstme (saudade)

Fan ´e moarn doe´t ik op myn rykrak fyts in Spaanske “col” naam, kaam my ynienen in nûmer yn ´t sin fan Dr. Hook & the Medicine Show – freegje my net wêrom. Ik...