Category: ´t is oars

Sjans

– Hast sjans neffens mij. It kin neat skele, mar Doeke hat dêr in skerp each foar. Dizze Unnoazelsma hat nea wat yn ‘e gaten. Ik sjuch om my hinne. – Wêr dat? –...

Ekshibisjonist

– Dokter, dat smiksel foar aambeien dat dokter my okkerdeis meijûn hat, joech in wakker ûnnoflike reaksje. – Nee, wol? Wêr ha jo dy salve krekt oanbrocht, as ik freegje mei? – Yn ‘e...

Minskerêder

In wolken fan in frommis stiet oan ‘e râne fan in ûngrûn op ‘e sprong en spring. In suterige swalker, wakker ûnsjuch en frijwat stjonkerich, pesjantelet op har ta en seit: – Foar’tst springst,...

De Swaarm

Twa, trije jier lyn haw ik Der Schwarm lêzen fan Frank … eh, noch wat (wolst dat efkes foar my opsykje, Dauwe?). It giet oer in yntelliginte libbensfoarm yn see. Jit net ûntdutsen! Dat...

Fan ‘e bok dreame

S: Hoe ha jo jo man winliken kennen leard? Y: Ik wurke doe jit yn ‘t apteek. En myn man kaam dêr as klant om in pakje kondooms. S: En doe sloech de fonk...

Sjonge foar’t tsjerke yn is

D: Hasto dat ek?O: Och jonge, dat is by my al sa, sûnt ik mei dy frekte pilleboel foar de prostaat begûn bin. Ik pisje der langer inkeld mar mei.D: Dokter seit dat it...

Nederlânske talen

“Nederlands, als ‘t eem kan!” Hearde ik dêr in Grinslânske tongslach? ‘k Hie Frysk tsjin de man praat. No, as dat gjin Nederlânsk is, dan wit ik it net mear — offisjele rykstaal, nota...