Category: ´t is oars

Earje jimme Heit

Soks hat my altyd yn ’e besnijing holden, dat folwoeksen lju úthâlde dat se oan dingen leauwe, dêr’t in bern noch fan seit: Toe ju, brûk jimme ferstân no efkes! En dat se inoar...

De perfekte stoarm

It is de hjitting dat Poetin by de fal fan De Muorre, dy’t it útienfallen fan ’e Sovjetuny ynlette, as KGB-spion yn Dresden stasjonearre wie. Hy seach syn karriêre by it totalitêre rezjym, dy’t...

De kroanprins

Dêrom net, Don foar Gods troane wie faaks wat fier socht fan my. Okee, hy komt nei syn hommels ferstjerren yn ’e hel. Sa better? “No, jonge,” seit de duvel, “dat treft al singelierse...

Oanstriid ta sûnde

Hjoed seach ik in spotprint dêr’t Adam tsjin in oare keardel op seit, wylst er mei de tûme oer it skouder op Eva tsjut: “Ik haw besletten en lear har praten — soks kin...

Nei Tins

Ik haw ris yn Berne west. It beroerde is, it lit jin net wer los. It wie dêre krektlyk as yn Baarnd. Dêrfoaroer wie it dêr noch altyd better as yn Greven. Nee, yn...

You only die once

You know what they say: You only live once! It’s not true. You only die once, you live every day. John Feal

Jouke woe stomme graach in gruttere … brul

Auke en Jouke sitte yn in boatsje op de Tsjûkemar te fiskjen, yn ´e smoutte fan in reidkraach. It wol net bite. Auke risselwearret nei in healoere en nim in heak dy´t in slach...

Linke Din

Ja, nuver is dat mei dizze applekaasje. Men kriget in reaksje, mar men kin net gewaarwurde wêrop. Alteast, ik net. Nee, Sytze, hear, ik haw net in nije funksje. Ik gean leaver gewoan dea....

Moai kloaten

Ik kin jim belove: sân jier mei pinekop omrinne, dat is gjin tréwes. Dokter sei lêstendeis tsjin my: “Wy hawwe alle mooglike remeedzjes besocht, útsein kastraasje.” No siet ik dêre net earlik op te...