Categorie: ´t is oars

Bin ik no sa snoad of…

Ik sil wol wer wat doms sizze, hear, mar… as de FS en it FK it konflikt wierliken sa graach de-eskalearje wolle, wêrom skeaten se dy droans fan Israel fannacht dan net út ‘e...

Earesaak

Leave suster, Myn dinkje wie, sa die bliken, ferstoppe rekke mei earfet. Dêrom died it it net. De gatsjes yn it rubberen eardopke hie ik de hiele wike netsjes iepen holden, mar dêrefter sit...

Risikoridduksje

In man wie mei syn wiif en syn skoanmem op fekânsje yn it Hillige Lân, doe’t lêstneamde hommels it breidzjen dellei.De deagraver stelde út: ‘It is fan twaen ien: of hja wurdt foar fiiftûzen...

Hûndert

Juster waard ús heit hûndert. Dat is te sizzen, hy wie dat wurden as er der noch west hie. Kissinger hat dy mylpeal wol berikt, mar ornearre juster dat it moai wie sa. Us...

Endemolsk (1)

F: Wêrom skriuwt Jaap eigentlik yn it Frysk, as Jaap foar syn deistich wurk yn oare talen skriuwt – meast yn it Nederlânsk? A: Dat lêste wurd fljucht my de kop fuort al fan...

Jonasse of jonast wurde

In Portugeeske kommentator fan Eurosport fûn dat Vingegaard juster net kollegiaal wie njonken Roglic troch op de lêste klim út te naaien. Dat fûn ik wat in nuver sizzen. As in team sa manmachtich...

Teory en praktyk

As in oerheid net neirydt oft alles neffens plan ferrint, dan is in lân of gea ôfhinklik fan yndividu’s dy’t de needklok liede. As dy op har bar it swijen oplein wurdt fan lju...