Category: ´t is oars

Steatsgefaarlik

O ja, noch wat …Wy hiene it okkerwyks yn it restaurant yn Moreanes oer myn side, www.janblogger.eu, en datsto alle kearen in eameltsje krijst at der in nij stikje is. En do fregest doe oft...

No ha wy de hichte!

Nee, jonge, ik soe net in bettere útdrukking witte, ast bedoelst dat jim ús ferwitigje at der wat feroaret. It wie berûn hjoed, mei finsters oan ‘e loft. Likegoed moat men al frekt hurd ride,...

De lege midden (2)

Ik skatterje it út op sokke stuiten. Men hat wol fan sokke lju heart, op it tillfyzje bygelyks, of oer har lêzen, mar … nee, wol? Besteane hja yn it echt? Sa wie ik...

Knibbelsmoar

Wêrom’t ik skriuw? Dat sei ik ommers niiskrekt al: om’t ik it net litte kin. Of better, om net gek te wurden. It is in foech terapy dus. De werklikheid is ommers gjin rie...

Kûgels

Komt in keardel it kafee ynstowen mei in baas pistoal yn ‘e hân. Hy bliuwt justjes diskant de drompel stean, sjucht it hear oer en balt kûgelsk: ‘Hjir sitte sân patroanen yn, seis yn...

Ôfnimmen is skelmjen

In Hollanner en in Fries binne yn Brussel.– Ik haw ferlet fan wat, seit de Hollanner as se in bakkerswinkel foarbykomme. – Dat kin wol wêze, seit de oar, mar ik haw de ferkearde...

Sjans

– Hast sjans neffens mij. It kin neat skele, mar Doeke hat dêr in skerp each foar. Dizze Unnoazelsma hat nea wat yn ‘e gaten. Ik sjuch om my hinne. – Wêr dat? –...

Ekshibisjonist

– Dokter, dat smiksel foar aambeien dat dokter my okkerdeis meijûn hat, joech in wakker ûnnoflike reaksje. – Nee, wol? Wêr ha jo dy salve krekt oanbrocht, as ik freegje mei? – Yn ‘e...

Minskerêder

In wolken fan in frommis stiet oan ‘e râne fan in ûngrûn op ‘e sprong en spring. In suterige swalker, wakker ûnsjuch en frijwat stjonkerich, pesjantelet op har ta en seit: – Foar’tst springst,...