Category: ´t is oars

De Swaarm

Twa, trije jier lyn haw ik Der Schwarm lêzen fan Frank … eh, noch wat (wolst dat efkes foar my opsykje, Dauwe?). It giet oer in yntelliginte libbensfoarm yn see. Jit net ûntdutsen! Dat...

Fan ‘e bok dreame

S: Hoe ha jo jo man winliken kennen leard? Y: Ik wurke doe jit yn ‘t apteek. En myn man kaam dêr as klant om in pakje kondooms. S: En doe sloech de fonk...

Sjonge foar’t tsjerke yn is

D: Hasto dat ek?O: Och jonge, dat is by my al sa, sûnt ik mei dy frekte pilleboel foar de prostaat begûn bin. Ik pisje der langer inkeld mar mei.D: Dokter seit dat it...

Nederlânske talen

“Nederlands, als ‘t eem kan!” Hearde ik dêr in Grinslânske tongslach? ‘k Hie Frysk tsjin de man praat. No, as dat gjin Nederlânsk is, dan wit ik it net mear — offisjele rykstaal, nota...

Sollisitaasjepetear

Trijeresom sieten se foar my oer, allegearre strak yn ‘t pak. Dat ik wie frijwat simmelich, kinne jimme wol begripe. De strangste pommerant, dy’t yn ‘e midden siet, seach my hifkjend oan, of hied...

Boppe har teewetter

Tee is hiel ferkeard guod, kaam ik okkerdeis efter … Ik kaam dy jûns om in oere as twa thús. Myn sydsulver hie by myn ôfwêzigens ta de tee sitten en wie poerrazend. My...

Tiidgeast

Dus as ik it goed begryp, ride jo alle dagen mei de auto nei de sportskoalle fiif kilometer fierderop, mei’t jo dêre tsien kilometer op in trimtastel rinne kinne?

Nonstop

In bus mei nonnen rydt in ûngrûn yn. Risseltaat: allegearre op non-aktyf … of, as jimme perfoarst de patologysk-anatomyske term fan my ha wolle, kroandea. Krekt as hja mei har allen in wraam op...