Category: ´t is oars

0

Nonstop

In bus mei nonnen rydt in ûngrûn yn. Risseltaat: allegearre op non-aktyf … of, as jimme perfoarst de patalogysk-anatomyske term fan my ha wolle, kroandea. Krekt as hja mei har allen in wraam op...

Kopstim

– Ik moat dûmny winliken efkes te wurd, as dûmny it oan tiid hat. – Dat is dan gauwer as dat ik ferwachte hie, leave jonge. Mar, toe mar, sis it mar! – It...

Jut-op-‘e-kop

Ik moast in stik lân ôffreedzje en frege it wiif oft se my skewiele koe. No, dat koe wol. ‘Moai’, sei ik, krige in peal en hold him oerein. ‘As ik mei de holle...

Belij fan Covid-19

Hja:– Fynst ek dat ik grouwer wurden bin ûnder myn karantêne? Hy:– Wiest foartiid al net botte trinten. Tiid fan ferstjerren: 11:58 oere Oarsaak: Covid

Gâns behang

Twa-ûnder-ien-kapwennings binne yn ‘e regel inoars spegelbyld, dus kwa ôfmjittings gelikens. Dat Floris Jan frege oan syn nije buorman Jan Floris hoefolle rôlen oft er koft hie doe’t er de wenkeamer behong.– Tsien rôlen,...

Wêrom’t ik in hûneman bin

Wat letter oft ik thúskom, wat blider oft Bijke is Bijke fynt it neat net slim, as ik by fersin in oare namme rop Bijke fynt it wol moai, as guod oer de flier...

Siderius

De soan hie no de leie op ‘e pleats. Dat de âldboer koe langer dwaan en litte wat it sin him opjoech. It wie heamoanne en it waar wie alle dagen sa sêft as...

Hûnebaan

Master: Ik jou dy in hûntsje, en noch in hûntsje, en noch in hûntsje. Hoefolle hûntsjes hast no? Dauwe: Fjouwer. Master: Goed harkje! Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien, en noch ien!...

It barde yn it westen (fansels)

Fuortby De Haach wurdt in frommiske fan ‘e plysje oanholden. Hja docht it sydrút omleech en de plysjeman freget:– Mei ik jo rydbewiis efkes sjen?It frommiske, dy’t it stopjern net útfûn hat (of —...

Blauwe Fedde

Foar ús Nynke, dy’t hjoed har jierdei hat:Now get your kicks … at age 66! It lytse famke wûn op in jûntiid foar it stek fan it grutte tsjerkhôf om. Hja hie it op...