Category: ´t is oars

Babyloanje

Tink der no om, sis ik tsjin dy Dútsers!Mar faaks bin ik fierstente hoeden en hawwe hja gelyk. It is sjesa…Ien kear wyks bringe de fammen fan ’e gemeente ús boadskippen oan ‘e doar....

Begrutlik

In man ûntfangt fia WhatsApp dizze tekst fan ’e buorman: ‘It spyt my och sa, Jan Willem, it begruttet my oan ’e teannen ta en ik woe it earst net rjucht wêze, mar it...

Aldehou om utens

Hawwe jimme dat ek op it heden? Ik hoech mar in nijsfideoklipke op myn iPad te starten, bygelyks op CNN, of ien of oare Jodokus mei in wakker nuvere diksje ropt fuort: “Klaar voor...

Earje jimme Heit

Soks hat my altyd yn ’e besnijing holden, dat folwoeksen lju úthâlde dat se oan dingen leauwe, dêr’t in bern noch fan seit: Toe ju, brûk jimme ferstân no efkes! En dat se inoar...

De perfekte stoarm

It is de hjitting dat Poetin by de fal fan De Muorre, dy’t it útienfallen fan ’e Sovjetuny ynlette, as KGB-spion yn Dresden stasjonearre wie. Hy seach syn karriêre by it totalitêre rezjym, dy’t...

De kroanprins

Dêrom net, Don foar Gods troane wie faaks wat fier socht fan my. Okee, hy komt nei syn hommels ferstjerren yn ’e hel. Sa better? “No, jonge,” seit de duvel, “dat treft al singelierse...

Oanstriid ta sûnde

Hjoed seach ik in spotprint dêr’t Adam tsjin in oare keardel op seit, wylst er mei de tûme oer it skouder op Eva tsjut: “Ik haw besletten en lear har praten — soks kin...

Nei Tins

Ik haw ris yn Berne west. It beroerde is, it lit jin net wer los. It wie dêre krektlyk as yn Baarnd. Dêrfoaroer wie it dêr noch altyd better as yn Greven. Nee, yn...

You only die once

You know what they say: You only live once! It’s not true. You only die once, you live every day. John Feal