Category: ´t is oars

0

Gâns behang

Twa-ûnder-ien-kapwennings binne yn ‘e regel inoars spegelbyld, dus kwa ôfmjittings gelikens. Dat Floris Jan frege oan syn nije buorman Jan Floris hoefolle rôlen oft er koft hie doe’t er de wenkeamer behong.– Tsien rôlen,...

1

Wêrom’t ik in hûneman bin

Wat letter oft ik thúskom, wat blider oft Bijke is Bijke fynt it neat net slim, as ik by fersin in oare namme rop Bijke fynt it wol moai, as guod oer de flier...

Siderius

De soan hie no de leie op ‘e pleats. Dat de âldboer koe langer dwaan en litte wat it sin him opjoech. It wie heamoanne en it waar wie alle dagen sa sêft as...

Hûnebaan

Master: Ik jou dy in hûntsje, en noch in hûntsje, en noch in hûntsje. Hoefolle hûntsjes hast no? Dauwe: Fjouwer. Master: Goed harkje! Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien, en noch ien!...

It barde yn it westen (fansels)

Fuortby De Haach wurdt in frommiske fan ‘e plysje oanholden. Hja docht it sydrút omleech en de plysjeman freget:– Mei ik jo rydbewiis efkes sjen?It frommiske, dy’t it stopjern net útfûn hat (of —...

Blauwe Fedde

Foar ús Nynke, dy’t hjoed har jierdei hat:Now get your kicks … at age 66! It lytse famke wûn op in jûntiid foar it stek fan it grutte tsjerkhôf om. Hja hie it op...

Bêdbuks yntakt

‘n Frijfaam hat hommels oanstriid en gean yn ‘e lange hier.Hja set in advertinsje yn in Frysktalige krante:Ik sykje in man. Hy mei my net slaan en ek net oer my hinne wâdzje, mar...

Relatyf

In man — wy neame him foar it gemak Arjan — hat in direkte tillefoanferbining mei God en freget:– God, is it wier dat foar Jo in miljoen jier net mear is as in...

Wer mis

Ik bin bytiden sa stomp as de Aldehou — in mei minskefel oertrutsen ûnbeskie. Ik haw de lju daliks op ien ein. Freegje my net wêrom! No ja, ‘freegje my net wêrom’ … it...

Opstigings

Warskôging:Dy’t net witte (wolle) wat de driuwende krêft efter it bestean is (of net oer ûnfoech praat kinne) , moatte net fierder lêze. Jim binne warskôge! – Mem?– Ja, leave.– Wêrom hat mem ballonnen?–...