Category: (Me)taalwurgens

Neukerij

Dauwe hat gauris de oanmerking: Puntsjes los. Dauwe, sis ik dan, dat is Hollânsk. Ik hantearje ‘it Anglo-Frysk wördbiildt’ (of hoe’t er dat ornaris ek staveret). Ja, is ‘t net sa? It Frysk is...

Taalfersmoarging

Godfried Bomans wie neffens my ien fan ‘e lêste skriuwers dy’t de foet by de kûle hold en rjuchtlinich de tredde persoansfoarm inkeldtal brûkte by de Hollãnske ûnderwerpsfoarm fan it foarnamwurd ‘u‘. Sûnt wurdt...

Selsbefredigingshelpstik

[…] Even over de FNP.In Fryslân zijn er van de oorspronkelijke 100 gemeenten nog maar 18 over. In veel plattelandsgemeenten, waaronder Nordeast Fryslân bekleedt de FNP een dominante positie. De FNP is eigenlijk een...

Ôfpraat!

Lit ús as Friezen trije dingen te rie wurde. Wy prate mei-inoar ôf dat… wy trou bliuwe oan ús biedwurd ‘in man in man, in wurd in wurd‘ Ik wit noch goed dat ús...

De hûnen fan Pûtlov

It wie yn ‘e jierren ’50 of ’60 dat Seligman en Maier in proef diene mei hûnen. De dierkes krigen elektryske skokken, mar hiene rillegau foar de fernullen dat se dy útsette koene troch...

Fryske striid

No is ’t genôch, wy smite ’t twangjok ôf!Wy ha ús nocht fan al dy Haachske kluchten!Fan al it húnjen, wy sille derop ôf!Wy sille stean of fjuchtsje foar ús rjuchten! No efkes net,...

Sa sâltich ha ‘k it nea iten

“Als het ultieme Waddenwoord is gekozen … zilt! Dat werd zojuist bekendgemaakt door Arno Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân en voorzitter van het bestuur van het Genootschap Onze Taal.Zilt werd op de...

Luctor et … immergo

De Nederlânske taal is neffens my in fersin. De oantsjutting is safier mis as Jistrum fan Madrid leit. It Nederlân — dat om utens nammers De Nederlannen hjit — ken formeel ommers twa offisjele...

Untfrysking

Stel: Jo namme is Schaafstal. Mar de oerheid hat yn syn wiisheid besletten en neam jo Soepboer. En dat is fan dy gefolgen dat jo foar alleman en de wrâld Soepboer binne. Mar no...

That´s how Frisian crumbles

Hi C, I can see where you’re coming from. I’ll think about it and see what comes to mind. It’s funny though that you should mention how the well-being of their livestock is part of the...