Categorie: (Me)taalwurgens

The Voice

My main man, What’s the weather like in Saint Tropez at K9 Hotel? O, het zijn er maar 8? Dan had ik jou denk ik per ongeluk meegerekend  Maar serieus…Ik zat even te denken....

Endemolsk (3)

F: Hokker feroaringen yn it taalgebrûk waakse Jaap yn ‘e eagen?A: Och, de measte dingen feroarje ik my net om. Guon dingen steure my bytiden. Jan neamt der no sels ien… F: O?A: It...

Endemolsk (2)

F: Jaap hat it no oer de ynfloed fan it Hollânsk… uhh, Nederlânsk op it Frysk, mar binne der ek foarbylden fan oarsom?A: Ik skriuw altyd fan ‘gisteren’, mar okkerwyks wie der in Amsterdamske...