Category: Oersettings

Ik bin boer (2)

Ja, Sytze, dat is him. En dan fyn ik it liet op dy earste fideo it moaiste songen. Boppedat jouwe de bylden dêrby in folle bettere yndruk fan wêr’t it oer giet.Ik moat ek...

Ik bin boer (do âldhoer!)

[stedsjer:]A goeie, frije boer yn ’t Fryske lânIt Fryske lân dat as in telle sa sljucht isDêrom fiel ik mei jo opslach ek al in bânJo ha in siel dy’t fan natuere kearsrjucht is...

Altyd yn Myn Hert

[yn ‘e útfiering fan W. Nelson] Mooglik haw ik dy net leafhânKrektallyk ast mij leafhiest Perfoarst haw ik net weromdienAlles watsto foar my diest Withoefolle hie ik oars dwaan kindWêrom, myn pop, die ik...

Tútsje my jitris

Tútsje myTútsje my jitrisKrekt oftsto nei dizze nacht my nea wer sjen silstTútsje myTútsje my jitrisMei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist Tútsje myTútsje my jitrisKrekt oftsto nei dizze nacht my nea...

Dûnsje de Lambada!

Opdroegen oan ús pake Keimpe Piters Dykstra,dy’t slij wie nei akkordeonmuzyk … [foarspul] Gûle sil no hijDy’t my oan it gûlen krije woeGûle sil no hijDy’t my oan it gûlen krije woe Gûle sil...

Libje no

Quero é viver – útfierende fadista: Sara Correia Libje no Want faaks is it moarn te let Oars as hjoeddeis ha wy netWy libje no In nije dei ’k Hoopje jimmer op in nije...

‘k Woe datst hjir wieste

Moin, Witst wat it is mei dy stikjes yn it Portegeesk of Ingelsk, Sytze? It skriuwen jout in soad ferdivedaasje, hear, mar … men kriget fierstente folle lêzers. Dat liket op it each ôf...