Category: Portuguese to Dutch translations

‘k Woe datst hjir wieste

Moin, Witst wat it is mei dy stikjes yn it Portegeesk of Ingelsk, Sytze? It skriuwen jout in soad ferdivedaasje, hear, mar … men kriget fierstente folle lêzers. Dat liket op it each ôf...