Categorie: Us ûnferdraachsume ferdraachsumens

Kop derfoar!

Dy ferwiderje? Bist raar? Ik wit dat it gebrûk (en fernear allinne mar jabruorren om jin hinne) langer gâns wreidet. Ik haw noed dat ik net mei alle winen syl. Mar ta de saak...