Categorie: Us ûnferdraachsume ferdraachsumens

Leffe kloatsek

It kin my de barrels skele, oft dy ‘leffe kloatsek’ – sa’tsto Soylent Green neamst, dy’t my it artikel Wat u moet weten om de oorlog te snappen trochdie – him of har in...

Kop derfoar!

Dy ferwiderje? Bist raar? Ik wit dat it gebrûk (en fernear allinne mar jabruorren om jin hinne) langer gâns wreidet. Ik haw noed dat ik net mei alle winen syl. Mar ta de saak...