Categorie: Oade op …

It lân fan tsaar Vlad I

– It heart in bytsje nei ‘Eartiids wie alles better.’– Oe heden, nee. Ik wol perfoarst net hearre ta de radikaalkonservativen dy’t tebek wolle nei in tiid dy’t nea west hat – in idealisearre...

It libben is…

– Hoe soe Jaap it tiidrek dat wy no trochmeitsje, karakterisearje wolle?– As ien fan hate en ûntefredenens.– Moat it no sa mâl? Hate?– Jawis! Tajûn, healwei de foarige iuw fûnen wy mei ús...

E.J.

Wat moat ik dwaan mei’tsto me leafhast?Wat moat ik dwaan datsto my sjuchst?En wat as ik it fan dy weikrijEn do op in dei by my fuortfljuchst? Wat moat ik dwaan datsto yn ús...

De Kening

In wiis man sei: Flean der net te rimpen yn!Mar ik rin de kâns dat ik fuort slij bin nei dij Nee, myn skat, nee, ik doch dat net mei sin,Want hoe komt men...

myn wiif-my wife-mein Weib

Bist hjir altyd wolkom, leaveFynst by my in harkjend earWêr’t ik dan ek mei dwaande binDat komt wol in oare kear Bist hjir altyd wolkom, leaveWêr oft ik hjoed ek hinne feardêr haw ik...

Piter Griens Krikerige Mek

Ferlet fan in hân en help my troch de nachtFan sêfte earms dy’t my kuozje en leafkje út alle machtSadree’t it tsjuster wurdt, bin ik skjin yneinEn kriget dizze jonge ferlet fan dij Ferlet...

Louis ‘Pops’ Armstrong

[fers 1]Ik sjuch lân sa fier as ‘t each rikt en fiel my frijDe greiden yn bloei foar dij en mijEn ik tink by myselsWat in prachtige wrâld [fers 2]De loft himelsblau, de wolkens...

Ricardo Ribeiro: Fryske bea

[As it goed sil, moatte jim it liet hearre, songen fan RR sels. Lit it oars mar gewurde] [Verso 1]’k Learde sjongen op it lânMei de klompen yn it wiet’t Ienichst ark, dat wie...

Carolina Deslandes

Kin my neat skele It sil der wol fan komme datst by my skielk foar de doar stiestEn my ferwytst datst nachts troch my net sliepe kinstIk hie dy dat foarsein, it lei my...

Roberta Flack

De foarste kear dat ik dyn antlit seachOft yn dyn eagen de sinne riesEn moann’ en stjerrenStruidest yn it rûnTroch it swart en einleas swurk De foarste kear dat ik dyn lippen field’Oft ik...