Category: Oade op …

Radiohead: Sjeny

Doe’t ik dy seachKoe ik neat útbringeDo praatst as in ingelMei bekken behinge Dyn r rôlet witwêrNei d’ ein fan ’e wrâld?Ik bin in klúnhakkeEn do sa folmakke Mar ik praat FryskNeat gjin boerzoisIk...

Pink Floyd: Kneppelje dochs op!

Nee, wy hoeg’ gjin Frysk op skoalleStek dy oere yn jim reetIn oerke wyks is poere skeetskensÛnderwiis? Kneppelje dochs op!Hee, healwiis, kneppelje dochs op!Goed besjoen, is it net in kloaten wurdich Nee, yn ús...

The Hollies: Wa wit hoefier?

It is noch fierHoe fier, nee, dat wit net ienDochs komme wy dêr allegearWa wit wêr? Mar ik bin sterkHaw krêft genôch foar mear as ienHoesa, te swier, ju? Wy binn’ bruorren! Mij gjin...

Adèle: De mar is dij nea fol

Dêr ‘s in fjoer dat … my lôget yn it hertIt lôget en slacht my út, fan binnen bliuwt it netOp ’t lêst yn it ljocht sjuch ik dy dêre steanToe dan, bedraach my...