Categorie: Oade op …

De Kening

In wiis man sei: Flean der net te rimpen yn!Mar ik rin de kâns dat ik fuort slij bin nei dij Nee, myn skat, nee, ik doch dat net mei sin,Want hoe komt men...

myn wiif-my wife-mein Weib

Bist hjir altyd wolkom, leaveFynst by my in harkjend earWêr’t ik dan ek mei dwaande binDat komt wol in oare kear Bist hjir altyd wolkom, leaveWêr oft ik hjoed ek hinne feardêr haw ik...

Piter Griens Krikerige Mek

Ferlet fan in hân en help my troch de nachtFan sêfte earms dy’t my kuozje en leafkje út alle machtSadree’t it tsjuster wurdt, bin ik skjin yneinEn kriget dizze jonge ferlet fan dij Ferlet...

Louis ‘Pops’ Armstrong

[fers 1]Ik sjuch lân sa fier as ‘t each rikt en fiel my frijDe greiden yn bloei foar dij en mijEn ik tink by myselsWat in prachtige wrâld [fers 2]De loft himelsblau, de wolkens...

Ricardo Ribeiro: Fryske bea

[As it goed sil, moatte jim it liet hearre, songen fan RR sels. Lit it oars mar gewurde] [Verso 1]’k Learde sjongen op it lânMei de klompen yn it wiet’t Ienichst ark, dat wie...

Carolina Deslandes

Kin my neat skele It sil der wol fan komme datst by my skielk foar de doar stiestEn my ferwytst datst nachts troch my net sliepe kinstIk hie dy dat foarsein, it lei my...

Roberta Flack

De foarste kear dat ik dyn antlit seachOft yn dyn eagen de sinne riesEn moann’ en stjerrenStruidest yn it rûnTroch it swart en einleas swurk De foarste kear dat ik dyn lippen field’Oft ik...

Jim Croce

Ja, ik wit it is al letFaaks leist al te sliepenMar langer wachtsje kin dut netDo stiest dêr grif foar iepen It hege wurd woe der nea net útDat my al healwei it kielsgat...

Radiohead: Sjeny

Doe’t ik dy seachKoe ik neat útbringeDo praatst as in ingelMei bekken behinge Dyn r rôlet witwêrNei d’ ein fan ’e wrâld?Ik bin in klúnhakkeEn do sa folmakke Mar ik praat FryskNeat gjin boerzoisIk...

Pink Floyd: Kneppelje dochs op!

Nee, wy hoeg’ gjin Frysk op skoalleStek dy oere yn jim reetIn oerke wyks is poere skeetskensÛnderwiis? Kneppelje dochs op!Hee, healwiis, kneppelje dochs op!Goed besjoen, is it net in kloaten wurdich Nee, yn ús...