Categorie: Neat nijs ûnder de sinne

MinskDOM

Om’t ik it net oan tiid haw, folgje ik langer it nijs net op ’e foet. Mar men hoecht it nijs ek net te folgjen as der yn tûzenen jierren neat wêzentliks feroaret… Jawis,...

VI. Joadehaat: oerurven of oanwurven

Ik mien dat ik dut triedsje lêsten ridlik neutraal úteinsette. Ik frege my ôf wêr oft dy Pro-Palestinademonstraasjes, dy’t meast útrûnen op Anty-Israelkoaridommen, winliks weikamen. Soe it net folle better wêze en organisearje Pro-Ûnskuldigeboargerdemonstraasjes?Mar nee,...

It lean fan ‘e wrâld

Gjin mâlder guod as minsken, wurdt der wol sein, of – yn it Ingelsk – there’s nought as queer as folk.Fral as it om jild giet. Alles wurdt oan jild ophongen: it mei neat...