Category: Neat nijs ûnder de sinne

Harsenferwylging

De Ingelske National Trust, dy’t it nasjonaal erf beheart, kaam mei it nijs dat fierhinne de helte fan syn bûtenferbliuwen — lykas Downtown Abbey, lit ús mar sizze — dêr’t Ingelsken sa grutsk op...

Lins oerke

Mijn vrouw heeft van die dagen dat ze op het oorlogspad is. En zoals de oud-strijders onder ons weten… Berg je dan maar! Er zijn nu eenmaal oorlogen die alleen maar verliezers kennen. En...

Eigen kwea stjonkt net

Heitelânopfretters Lêstenwyks fong ik in reaksje op fan ien dy´t skreau dat “men yn it Nederlân straft wurdt as men jin oan ´e regels hâldt”. Hoe dat sa, sloech ik de bek yn dat...