Categorie: Neat nijs ûnder de sinne

VI. Joadehaat: oerurven of oanwurven

Ik mien dat ik dut triedsje lêsten ridlik neutraal úteinsette. Ik frege my ôf wêr oft dy Pro-Palestinademonstraasjes, dy’t meast útrûnen op Anty-Israelkoaridommen, winliks weikamen. Soe it net folle better wêze en organisearje Pro-Ûnskuldigeboargerdemonstraasjes?Mar nee,...

It lean fan ‘e wrâld

Gjin mâlder guod as minsken, wurdt der wol sein, of – yn it Ingelsk – there’s nought as queer as folk.Fral as it om jild giet. Alles wurdt oan jild ophongen: it mei neat...