Categorie: Mores

Oeral thús

‘Ek sit ik yn ‘e PR-kommisje,’ die immen my troch de e-post te witten. Om yndruk te meitsjen, tink? Frysk en PR? Ik wit net… dêr sit foar myn gefoel eat fan tsjinstridigens yn....

Der wie ris op in Palmsnein…

Domingo de Ramos (= Palmsnein, ek wol Palmpeaske hjitten) is de snein foar Peaske. De dei dêr’t yn ’e roomsk-katolike tsjerke Jezus syn ynkomst yn Jeruzalim op betocht wurdt. Dy dei foel njoggentich jier...

SNS: Sistema de Nada Saber

Todos os dias se ouve nas notícias que o Sistema Nacional de Saúde não funciona. Cada uma das partes envolvidas tem uma outra explicação. A verdadeira explicação é que nenhuma delas dá ouvidos aos...

Previntyf taalbehâld

Och jonge, it is hjir yn Portegal noch folle gekker …Kriminelen wurde hjir allinnich ‘pakt’ en fêstsetten at har misdie slagge is. Bygelyks at se yn it ramt fan ‘violência doméstica’ (húslik geweld) harren wiif en/of...

‘Myn klok- en hammerspul net, blinder!’

Nee, jonge, dy link wurket net, of teminsten ik krij de melding: ‘Sorry, de pagina die u zoekt kunnen wij niet weergeven.’ Jout neat, ju. Ik haw it artikel ommers al lêzen. En dêr...

Lit ús it sa dwaan

‘Laat ons het zo doen.’ Zeggen jullie dat echt zo in Vlaanderen? Prachtig! Weer een bouwsteen in de stelling dat het Vlaams en het Fries op elkaar aansloten voordat die verrekte Hollanders, verkleed als...

Vieze ouwe man

Wel, als je onderaan bladzijde 89 begint te lezen van de file die ik je vanmorgen toestuurde, dan weet je wat ik bedoel.Of het een trend is? Dat zou kunnen. Ikzelf moest meteen denken...

Urbi et Orbi — à Cidade e ao Campo

Fui criado na cidade. A minha mulher também. Agora vivemos numa pequena aldeia. Nunca notei isso antes, mas há uma diferença impressionante entre as pessoas que vivem na cidade e aquelas nas zonas rurais....

Carnificina ou desporto?

Gostava de perceber qual a graça de caça. Por acaso tenho um amigo no Facebook, que é um caçador ávido em Mértola, capital nacional de caça. Qual a opinião dele? No dia 23 de...

Alguns são mais iguais que outros

Às vezes aparece esta mensagem no ecrã do multibanco: “montante ultrapassa valor autorizado”. “É óbvio,” era o meu racocínio até agora, “o banco não gosta dos saldos negativos. Sem dúvida essa regra está a...