Categorie: In memoriam

Der wie ris op in Palmsnein…

Domingo de Ramos (= Palmsnein, ek wol Palmpeaske hjitten) is de snein foar Peaske. De dei dêr’t yn ’e roomsk-katolike tsjerke Jezus syn ynkomst yn Jeruzalim op betocht wurdt. Dy dei foel njoggentich jier...

Us alderleafste omke Pyt

– Wy leine op in kear mei it skip yn Philadelphia. Hoe wie dat ek mar wer…? Omke klaut him yn it burd, oft er dêr it antwurd fine sil. – Ik leau dat...