Categorie: Have-yachts v Have-naughts

Jild!

Yn Portugal sizze wy: Dá tempo ao tempo! (= Jou tiid de tiid!) Dêr wolle wy mei sizze: It komt wol wer goed! Dy hâlding sit wat fan fatalisme yn, fûn ik altiten. Men...

Ol´ boys´network

Andrew: Can you not think up something, ol´ chap, that would attract a bit of attention? BoJo: Of course I can, but I would need some cooperation from your mummy. Andrew: No problem, ol´...

De rommelende onderbuik

Heb u dat ook – dat je gedachteloos een artikel leest en achteraf niet goed meer weet wat de strekking was, maar er toch ergens in je achterhoofd een passage is blijven hangen die...