Categorie: Religion is repetition

Kânselkultuer

In pear jier ferlyn hearde ik Maria dy’t yn ’e tún dwaande wie, entûsjast petearjen mei guon lju. ‘Dat binne grif de nije buorlju,’ ornearre ik, want doarpsidioat João hie ús ferteld dat it...

Kut is kut

Jimme hawwe swietsjeswei wol foar de fernullen, tink, dat ik in man bin fan beheinde geastlike fermogens. It is dêrom dat ik allegeduerigen besykje de werklikheid slim te ferienfâldigjen; mei’t ik der noch kop...

Kristlikens of…

Folgjende pasjint Bolsonaro wie útgliden, yn ´e baaikeamer. Dêrby wied er op ´e holle delkommen. Dat earjuster waard yn it sikehûs in harsenscan makke… Gjin panyk! Der is neat fûn. No, dat hie dizze...

Húslik geweld

Wit ien fan jimme wat in moca com pregos is? Net ien? Dat is in preuvel dêr’t oan alle kanten spikers útstekke … Nee, net oan it hantein, lokkigernôch. Want mei sa’n ding moat...

Our immortal soul

Most people seem to worry about the Here-after; few people are losing any sleep over the Here-fore. Now, isn’t that just a wee bit weird; that fourteen billion years – give or take a...

Jezus

Sa leart men alle dagen wer wat nijs. Wat ik bygelyks net wist, is dat der hielendal gjin histoarysk bewiis is foar it bestean fan Jezus Kristus. Mei oare wurden, gjin inkelde tiidgenoat fan...

In gods naam

Weet u wat een moca com pregos is? Dat is een knuppel waar aan alle kanten spijkers uitsteken… Hè? Nee, niet uit het handvat, nee, jammer genoeg! Maar, met zo’n ding sla je je...