Categorie: Frysk ûnderrjucht

5. ‘t Greefskipke Hollân

– Wêr kamen dy Hollanners wei, master? – Oe heden, Jitske, dêr fregest my wat … It wol my oan dat it foar it grutste part ynearsten gewoan Friezen wiene. Ik haw jimme wolris...

4. Skythúspapier

– Do fregest okkerdeis, Hawa, wat in krante wie, en wat in tillefyzje. At ik jimme úttsjut wat in tillefyzje wie, dan skuorre jimme jim grif de bûsen út fan wille. Dat ik woe...

3. Bûtenspul

– Master, master … juffer sei dat hjir in pear hûndert jier lyn Nederlânsk praat waard. – Dat wurdt der hjoed noch praat, Ulbe, want Frysk is ek Nederlânsk. Nederlânsk is in sammelnamme, sjuch?...

2. Apartheid

– Master, ús heit seit dat de Fryske See fan de Romeinen Mare Frisicum neamd waard. – Dat is ek sa, Ulbe. De Middellânske See neamden hja bygelyks Mare Nostrum – Ús See. En...

1. Lingua frisica

– Bestie it Frysk doe jitte net, master? – Jawis wol, Havva. It is ien fan de âldste talen yn it noardwestlik part fan Jeropa. It Frysk is in suske fan it Ingelsk, sjuch...