Categorie: Frysk ûnderrjucht

… falt der sels yn

Hege mêsten hawwe in soad wynfang, tocht ik doe’t ik destiids de krityk fan guon lêzers seach op de stikjes fan stalke Bert Wagendorp. Bert plichte de kollums dy’t er trijeris wyks foar de...

12. Taalfersmoarging

-Master fertelde lêsten dat it Frysk yn ‘e iere midsiuwen de lingua franca wie yn it hannelsferkear om de Fryske See hinne. Is dêr ek wat fan hingjen bleaun op dy kusten? -Dy fraach...

11. ‘t Swakke geslacht

-Dat moat in hûdfol wurk west hawwe en set alle Hollânske learstof oer nei it Frysk. -Dat wie ‘t ek, Anne Karin, mar lokkigernôch wisten … en witte … Friezinnen fan de wei en...

10. De Fryske Stoarm

-Wêrom gong dy swijende mearderheid doe ynienen wol hinne en kom yn ‘e wapens? -Dat is in goede fraach, Nynke. My tinkt dat soks kaam om’t it de measte lju oant dan ta om...

8. Stiltme foar de Stoarm

– Wy sille it hjoed hawwe oer de foarmen fan ynterferinsje dy’t wy lêsten noch net op it rabat hân hawwe … – Nee! – Nee, Sytske? – Ik bedoel … nee, master. Master...

7. In wurd in wurd

– Master, ús heit seit dat der doedestiids yn Hollân Âldnederlânsk sprutsen waard. – Jimme heit hat folslein gelyk, Awe. Wy hawwe lêsten al fêststeld dat men ûnderskate talen ûnder de plu fan ‘it...