Category: Frysk ûnderrjucht

2. Apartheid

– Master, ús heit seit dat de Fryske See fan de Romeinen Mare Frisicum neamd waard. – Dat is ek sa, Ulbe. De Middellânske See neamden hja bygelyks Mare Nostrum – Ús See. En...

1. Lingua frisica

– Bestie it Frysk doe jitte net, master? – Jawis wol, Havva. It is ien fan de âldste talen yn it noardwestlik part fan Jeropa. It Frysk is in suske fan it Ingelsk, sjuch...