Category: Frysk ûnderrjucht

12. Taalfersmoarging

-Master fertelde lêsten dat it Frysk yn ‘e iere midsiuwen de lingua franca wie yn it hannelsferkear om de Fryske See hinne. Is dêr ek wat fan hingjen bleaun op dy kusten? -Dy fraach...

11. ‘t Swakke geslacht

-Dat moat in hûdfol wurk west hawwe en set alle Hollânske learstof oer nei it Frysk. -Dat wie ‘t ek, Anne Karin, mar lokkigernôch wisten … en witte … Friezinnen fan de wei en...

10. De Fryske Stoarm

-Wêrom gong dy swijende mearderheid doe ynienen wol hinne en kom yn ‘e wapens? -Dat is in goede fraach, Nynke. My tinkt dat soks kaam om’t it de measte lju oant dan ta om...

8. Stiltme foar de Stoarm

– Wy sille it hjoed hawwe oer de foarmen fan ynterferinsje dy’t wy lêsten noch net op it rabat hân hawwe … – Nee! – Nee, Sytske? – Ik bedoel … nee, master. Master...

7. In wurd in wurd

– Master, ús heit seit dat der doedestiids yn Hollân Âldnederlânsk sprutsen waard. – Jimme heit hat folslein gelyk, Awe. Wy hawwe lêsten al fêststeld dat men ûnderskate talen ûnder de plu fan ‘it...

5. ‘t Greefskipke Hollân

– Wêr kamen dy Hollanners wei, master? – Oe heden, Jitske, dêr fregest my wat … It wol my oan dat it foar it grutste part ynearsten gewoan Friezen wiene. Ik haw jimme wolris...

4. Skythúspapier

– Do fregest okkerdeis, Hawa, wat in krante wie, en wat in tillefyzje. At ik jimme úttsjut wat in tillefyzje wie, dan skuorre jimme jim grif de bûsen út fan wille. Dat ik woe...

3. Bûtenspul

– Master, master … juffer sei dat hjir in pear hûndert jier lyn Nederlânsk praat waard. – Dat wurdt der hjoed noch praat, Ulbe, want Frysk is ek Nederlânsk. Nederlânsk is in sammelnamme, sjuch?...