Categorie: Frysk en frjemd

Oeral thús

‘Ek sit ik yn ‘e PR-kommisje,’ die immen my troch de e-post te witten. Om yndruk te meitsjen, tink? Frysk en PR? Ik wit net… dêr sit foar myn gefoel eat fan tsjinstridigens yn....

Iensumens

Ja, ik haw altyd al wat singelier west.Eartiids krige ús mem bygelyks maten fan my om ‘e duorren: oft Jaap ek meikaam. No, ús mem wist dat ik nea fier wêze koe. Want as...

Jurassysk kamp Fryslân

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân. Soe dat de reden west hawwe dat se útstoarn binne? Wat dat oanbelanget haw ik bytiden noed dat Friezen – de grutste minsklike wêzens, sa’t it hjit –...

Ôfpraat!

Lit ús as Friezen trije dingen te rie wurde. Wy prate mei-inoar ôf dat… wy trou bliuwe oan ús biedwurd ‘in man in man, in wurd in wurd‘ Ik wit noch goed dat ús...

Staveringswifker

Ik sil der noch ien kear wat fan sizze en dan hâld ik der oer op. Oars wurdt it keal noch djoerder as de ko… Boel folk, bytsje wizen It Frysk is neffens my...

Gradaasjes fan ôfstân

“Hoe spreken Friese kinderen hun ouders aan!” Dat is ek minsklik, tink, en mien dat men mar wat apart is – in oaze yn in toar en feal fermidden. Dat baltsje waard okkerwyks opsmiten...

It Trettjinde Amindemint

Jappekampen Mannich wurd is dûbeldsinnich. Nim bygelyks it wurd ´jappekamp´. Net allinnich hawwe withoefolle Nederlanners dêr yn ´e Twadde Wrâldkriich ôfgryslik yn lit, mear as hûnderttûzen Japanske ynwenners fan ´e Feriene Steaten waarden ek...

Frjemdling yn Jeruzalim

In Fries ken men wer út tûzenen. Net daliks oan syn uterlik, nee. Syn sjongerige trant fan praten ek net oan. Nee, men ken him (of har fansels) wer oan syn irony. Us djipste...

It fersuterjende wyt fan ús engaazjemint

Yn ’e beneaming binne it ‘sosjale netwurken’, mar langer wol it my oan dat ‘a-sosjaal’ in krekter eigenskipswurd is foar applikaasjes as FB, Linked-In en sawathinne. Want mei foeterjen en kettermintsjen rispet men mear...