Categorie: Frysk en fûgelfrij

Zeg kaas

Kenne doch ik de man net. De yndruk dy’t ik op dit webstee wat krige haw, is dat er mient in fin mear as in bears te hawwen, en bytiden wat in bekkert is....

As in okse in hazze fangt

Juster, doe’t wy by jûntiid weromrieden oer de dyk yn Andalûzje dêr’t ik hast alle dagen ek op ’e fyts switfeiend by lâns wrot, kamen wy sa’n warskôgingsboerd foarby: oerstekkend wyld, 3 km. By...

Skaalferhaal: Ken dysels

De maaitiid brûst alwer ta de fjilden út, it is krekt oft der snie leit. In grut part fan Ibearje jildt dat nammers wol foar – dat der snie leit, bedoel ik. Withoefolle autoriders...

De befrijing fan Stiens

It ûndersteande direkte ferslach fan de befrijing fûn ik yn in âld opskriuwboekje fan ús mem. It jout neffens my in nijsgjirrich krekte sfearbeskriuwing fan de alteraasje, de ûnstjoer, de bolbjirkenens en it besleur...

Ien poepke en it wie stront

Okkerdeis skreau ik jim ommers noch, dat dy Ibearjers hjirre net rjucht wend binne oan fytsers. Se geane net rom om jin hinne, mar jouwe jin leafst in tútsje mei de sydspegel, mei omtrint...

Inkettinke

Ja, mei dat skoandere sinneskynwaar langer, mei omtrint 25 graden op ’e middei, kin men fansels net binnendoarren sitten bliuwe te skriuwen, dan moat men der op út. Dat ik haw efkes in lytse...

Nijsgjirrich (3)

– De oare deis, nimt Hindrik de trie wer op, hie ik wat putsjes oan dek by de ein. De buorlju wiene der net. Efternei die bliken dat hja in pear dagen weibliuwe soene....

Nijsgjirrich (2)

Ik lit it yn my omgean. Ik wist om earlik te wêzen net iens dat der frouljusfleis oan Hindrik siet. Ik haw him nea mei in frommes omslaan sjoen. Oan ‘e oare kant –...