Categorie: Frysk en fûgelfrij

Taalbewâld

Taal is in natoerprodukt. En sa moat it neffens my ek bewâlde wurde. En dus net tewâde. Alhoewol’t dat dei en wei al de wize is dêr’t wy mem natoer mei behannelje — wy...

It Frysk yn ’e fleur

Ik begryp dy lju net dy’t erflik en ivich mar steane te tsjouwen dat it op ’e non rint mei ús einlânske sprake; it spul soe slim ferkâlden wêze en omtinken nei de lodde...

Op ’t krewei yn Bochum

Jimme witte — as it goed is — dat de titel fan dut stikje wat in dûbelde betsjutting hat. Dat haw ik mei opset sin dien. Dat sil ik hjirûnder besykje út te lizzen....

Kultuerdragers? Ja, skyt!

Rju achte allegearre, Pier hat grut gelyk neffens my – it is allegear loaibeuzigens op abstrakte hichte en hat (noch) neat te krijen mei de praktyk. In learplan oan ´e iene kant en de...

Slavemoraal/Frysk forever

It lân fan la-la As it net sa skrinend wie, soe men slop wêze om de slavemoraal fan guon Amerikanen. Har presidint ropt wat en de helte fan ´e popelaasje – benammen de kristlike...

Haachsk hea terskje

De guit nimme… Beide âldelju hâlde yn ´e regel likefolle fan (al) harren bern. Dat hoecht net te betsjutten, dat soks fan dy bern ek sa field wurdt. In bern kin inerlik fiele dat...

Kulturele kastraasje

Ik rekke lêstendeis op ’e tok mei ús buorman, in Frânske wittenskipper, dy’t foar syn projekten witte faak yn Sina omslein hat. Nei in pear praatslokjes ferhelle er, suver mei triennen yn ’e eagen,...

De weardigensslachterij

Ik trof Binne yn it kafee foar de boekwinkel oer. In man as Binne allinnich yn it kafee, dêr moast ik it hoe en it het fan witte. Men soe ferwachtsje dat sa’n deeglike...

Zeg kaas

Kenne doch ik de man net. De yndruk dy’t ik op dit webstee wat krige haw, is dat er mient in fin mear as in bears te hawwen, en bytiden wat in bekkert is....