Category: Frysk en fûgelfrij

Kultuerdragers? Ja, skyt!

Rju achte allegearre, Pier hat grut gelyk neffens my – it is allegear loaibeuzigens op abstrakte hichte en hat (noch) neat te krijen mei de praktyk. In learplan oan ´e iene kant en de...

Slavemoraal/Frysk forever

It lân fan la-la As it net sa skrinend wie, soe men slop wêze om de slavemoraal fan guon Amerikanen. Har presidint ropt wat en de helte fan ´e popelaasje – benammen de kristlike...

Haachsk hea terskje

De guit nimme… Beide âldelju hâlde yn ´e regel likefolle fan (al) harren bern. Dat hoecht net te betsjutten, dat soks fan dy bern ek sa field wurdt. In bern kin inerlik fiele dat...

Kulturele kastraasje

Ik rekke lêstendeis op ’e tok mei ús buorman, in Frânske wittenskipper, dy’t foar syn projekten witte faak yn Sina omslein hat. Nei in pear praatslokjes ferhelle er, suver mei triennen yn ’e eagen,...

De weardigensslachterij

Ik trof Binne yn it kafee foar de boekwinkel oer. In man as Binne allinnich yn it kafee, dêr moast ik it hoe en it het fan witte. Men soe ferwachtsje dat sa’n deeglike...

Zeg kaas

Kenne doch ik de man net. De yndruk dy’t ik op dit webstee wat krige haw, is dat er mient in fin mear as in bears te hawwen, en bytiden wat in bekkert is....

As in okse in hazze fangt

Juster, doe’t wy by jûntiid weromrieden oer de dyk yn Andalûzje dêr’t ik hast alle dagen ek op ’e fyts switfeiend by lâns wrot, kamen wy sa’n warskôgingsboerd foarby: oerstekkend wyld, 3 km. By...

Skaalferhaal: Ken dysels

De maaitiid brûst alwer ta de fjilden út, it is krekt oft der snie leit. In grut part fan Ibearje jildt dat nammers wol foar – dat der snie leit, bedoel ik. Withoefolle autoriders...

De befrijing fan Stiens

It ûndersteande direkte ferslach fan de befrijing fûn ik yn in âld opskriuwboekje fan ús mem. It jout neffens my in nijsgjirrich krekte sfearbeskriuwing fan de alteraasje, de ûnstjoer, de bolbjirkenens en it besleur...