Categorie: Frysk en finzen

Myn kamp

Men kriget ûnwollens it idee fan en ta, dat as men Frysk prate wol, men mar yn it risservaat bliuwe moat. Dat wurdt faaks net lûdop sein, mar it belied liket der al op...