Category: French to Dutch translations

Amuse-gueule

Leave Pyt en Froukje,Ik sil harren werris skilje, tink ik wakker, en dan ûntkomt it my wer. It begjint mei my al betiid, sjugge jim wol – noch betider as mei ús heit   Hoe...

Gentleman bedrager

Moin Sytze, Dus dat fûnst wol aardich, begryp ik, dy stikjes niiskrekt oer ‘Ferjit dyn ûnderbroek net!’ en ‘Sinterske gebedsgenêzer’ 😉 Dy stikjes sil de takomme tiid net folle fan op ‘e hispel komme,...