Category: French to Dutch translations

Mijn stijlfiguren

Sinds mensenheugenis is taal iets wat mensen bindt en wat mensen scheidt. Ook mensen die tot hetzelfde taalgebied behoren staan soms lijnrecht tegenover elkaar in hun opvattingen over taal. Voor de een is het...

Amuse-gueule

Leave Pyt en Froukje,Ik sil harren werris skilje, tink ik wakker, en dan ûntkomt it my wer. It begjint mei my al betiid, sjugge jim wol – noch betider as mei ús heit   Hoe...

Gentleman bedrager

Moin Sytze, Dus dat fûnst wol aardich, begryp ik, dy stikjes niiskrekt oer ‘Ferjit dyn ûnderbroek net!’ en ‘Sinterske gebedsgenêzer’ 😉 Dy stikjes sil de takomme tiid net folle fan op ‘e hispel komme,...