Category: English to Frisian translations

Bluetooth

It foel boer Floris Jan Hollander kâld op ´e lea dat al syn kij blautong hiene. “Kremis en gjin ein,” rôp er alhiel ferbouwerearre, “ik wist net iens dat se tillefoan hiene!”

Grutte tutte

   Eugène Hagestein, de freon fan it frommeske waans holle op it strân fan Skeveningen oanspield wie, moast op it buro komme om har te identifisearjen. In plysjeman hold de holle yn ´e hichte...

Breids(!)bêd

Willem Jan út Doardt tilt syn jong wiif mei ferdrach oer de drompel fan ´e breidskeamer. Hja strûpt har fuort út en giet mei sprate earms en fuotten op bêd lizzen, lûkt in leidige...

Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie. Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle...

De breid(staart)

Twa Haachske jonges, Eugène en Floris-Constantijn, sitte yn ´t kafee en hawwe it oansteande houlik fan Floris-Constantijn op it aljemint. “Dat wurdt my wat, jonge,” sprekt lêstneamde wakker op, “in feest, hast it ninter...

De siel fan Amearika (3)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein noch te nei gjin dimmekrasy ynhawwe....

De siel fan Amearika (part 2)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei gjin dimmekrasy ynhawwe. Artikel út...