Category: English to Frisian translations

De siel fan Amearika (3)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein noch te nei gjin dimmekrasy ynhawwe....

De siel fan Amearika (part 2)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei gjin dimmekrasy ynhawwe. Artikel út...

De siel fan Amearika (part 1)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene fuort al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei gjin dimmekrasy ynhawwe....