Category: English to Frisian translations

Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie. Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle...

De breid(staart)

Twa Haachske jonges, Eugène en Floris-Constantijn, sitte yn ´t kafee en hawwe it oansteande houlik fan Floris-Constantijn op it aljemint. “Dat wurdt my wat, jonge,” sprekt lêstneamde wakker op, “in feest, hast it ninter...

De siel fan Amearika (3)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein noch te nei gjin dimmekrasy ynhawwe....

De siel fan Amearika (part 2)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei gjin dimmekrasy ynhawwe. Artikel út...

De siel fan Amearika (part 1)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene fuort al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein nochte nei gjin dimmekrasy ynhawwe....